ทบทวนชีวิต ๑ สัปดาห์ ๑๙ – ๒๕ กย. ๔๘

ทบทวนว่าได้ใช้ชีวิตเป็นประโยชน์เหมาะสมหรือไม่
ทบทวนชีวิต ๑ สัปดาห์  ๑๙ – ๒๕ กย. ๔๘

           ชีวิตสัปดาห์นี้ไม่มีการเดินทางไกล  

·        ใช้เวลาทุ่มเทเขียนหนังสือ การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติให้ต้นฉบับเสร็จภายในเดือนนี้    เพื่อพิมพ์ออกจำหน่ายให้ทันงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๒ ธค. ๔๘  

·        ร่วมอภิปรายนำ เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของการขับเคลื่อนทุนทางสังคม ในการประชุมจัดโดย สศช.  

·        แสดงปาฐกถาเกียรติยศเนื่องในวันมหิดล ที่ศิริราช เรื่อง สืบสานพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ศิริราช 

·        ให้ความเห็นต่อผลงานวิจัย การวิจัยระยะยาวในเด็กไทย   เพื่อสังเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายเสนอต่อหน่วยงานให้ทุน   ทีมงานที่มานำโดย พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ และ พญ. นิชรา

·        ร่วมในงาน InnovAsia 2005 และงานมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
·        เริ่มเห็นพลังของ VDO ที่จัดทำสำหรับนำเสนอในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒
·        รับทราบความสำเร็จของการออกไป “จับภาพ KM” ทั้งที่นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์  และชุมพร    และที่พิจิตร    เริ่มเห็นพลังของ “เมล็ดพันธุ์ KM” ที่งอก และงาม ตามที่ต่างๆ    โดยที่ สคส. ไม่ต้องเป็นผู้เพาะ และไม่ต้องเลี้ยง คือเติบโตได้เองจากศักยภาพที่มีอยู่แล้ว
·        เห็นพลังของ บล็อก GotoKnow.org มากขึ้นเรื่อยๆ
·        อ. กรกฎ เริ่มทดลอง Sharing KM Experience Group  ใน Google Group   
·        เชื่อมโยงกับ รมช. ศึกษา  ดร. รุ่ง แก้วแดง   เรื่องการประยุกต์ใช้ KM ในกิจการของ กศน. ๓ จว. ชายแดนภาคใต้  
·        เชื่อมโยง รร. ชาวนา กับนักจุลชีววิทยาของศิริราช  รศ. ดร. อังคณา ฉายประเสริฐ
·        การลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรม จค. แห่งชาติ ครั้งที่ ๒  เข้ามาถี่ขึ้นและมีคำขอแปลกๆ มากขึ้น    ซึ่ง สคส. มีข้อจำกัดในการตอบสนองความต้องการแปลกๆ เหล่านั้น   
·        เขียนคำนิยมหนังสือ “หลุด” ให้ ดร. ประพนธ์   และหนังสือ “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ : ภูมิปัญญาในการจัดการความรู้ของชุมชน” ให้แก่โครงการ สรส.
·        อ่านและให้ความเห็นต่อ แผนแม่บท KM & LO ของธุรกิจผลิตไฟฟ้า กฟผ.
·        ถ่าย VDO ให้ความเห็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม   สำหรับเอาไปตัดต่อทำ VDO นำเสนอในการเปิดงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  ๒๘-๓๐ ตค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)