วางแผนควบคุมภายใน


การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

               วันที่ 17 มิถุนายน 54 ไปอบรมเรื่องการจัดทำรายงานการควบคุมภายในที่ สพป.นศ.1    กลับจากอบรมไฟยังแรงเพราะได้รับเชื้อไฟที่ดี  เมื่อวานกลับมานั่งทบทวนและเริ่มวางแผนการควบคุม    ต้องไปอธิบายครูที่โรงเรียนในวันอังคารหน้า  กลัวลืมจึงต้องฝึกทำด้วยตัวเอง

          ขั้นตอนที่ 1 ต้องมีคำสั่งของโรงเรียน  จึงร่างคำสั่งเพื่อนำไปเสนอผู้บริหาร

                           คำสั่งโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

                                   ที่     / 2554

            เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

...............................................................................
                เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ เป็นไปตามแนวทางการจัดการวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ.5 และ ข้อ.6 เห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนดังต่อไปนี้
ก เจ้าหน้าที่อาวุโสและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ 
   1. นายวิทูรย์      สงสวัสดิ์             เจ้าหน้าที่อาวุโส          ประธานกรรมการ
    2. นางเพียงแข  วรดี                                    กรรมการ              
    3. นายสุวรรณ   กุมพันธ์                              กรรมการ
   4. นางจรวยพร   ส้มแป้น                              กรรมการ                
    4. นางเกษร      เทพรัตน์                       กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. อำนวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประเมินผลในภาพรวมของโรงเรียนและขออนุญาตผู้บริหาร
 3. ประสานส่วนงานย่อยเพื่อติดตามการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการควบคุม
 4. รวบรวมผลการประเมินและสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน
 5. พิจารณาตามความเสี่ยงของส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวมของโรงเรียนและเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ
 6. จัดทำรายสรุปผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจเสนอฝ่ายบริหาร
              ข. คณะกรรมการประเมินผลระดับส่วนงานย่อย  ได้แก่
                   1. งานบริหารวิชาการ  ได้แก่
                       1.1 นางเพียงแข     วรดี           ประธานกรรมการ
                       1.2  นางนภวรรณ    รัตนบรรเทิง       กรรมการ
                        1.3 นางโสพิศสุดา   หนุมาศ    กรรมการและเลขานุการ
                      2. งานบริหารงบประมาณ   ได้แก่                                        
                       2.1 นางเกษร     เทพรัตน์       ประธานกรรมการ
                       2.2 นางสุกรรยา   กุมพันธ์     กรรมการและเลขานุการ
                   3. งานบริหารงานบุคคล  ได้แก่
                       3.1 นางจรวยพร   ส้มแป้น        ประธานกรรมการ
                       3.2 นางแสงจันทร์   สุขเนาว์   กรรมการและเลขานุการ
                  4. งานบริหารทั่วไป       ได้แก่                                     
                       4.1 นายสุวรรณ    กุมพันธ์        ประธานกรรมการ
                        4.2 นายจำลอง     ช่วยสุทธิ์     กรรมการ
                          4.2 นายภูริชา     เทพจิตร     กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการทั้ง 4 งานที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ทำการประเมินการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 2. ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยการทดสอบการมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริงและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวงจรการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่ทดสอบการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงแล้วบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
 3. ร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มด้วยการระบุปัญหา อุปสรรค เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ.2โดยอาจพิจารณาใช้แบบสอบถามการควบคุมภายใน
 4. สรุปและรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.1
 5. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2
           ทั้งนี้ให้คณะกรรมการระดับส่วนงานย่อยตามข้อ.ข ดำเนินการสรุปผลและรายงานตามแบบ ปย.1 แบบ ปย.2 ส่งให้คณะกรรมการตามข้อ.ก ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 และให้คณะกรรมการระดับโรงเรียนตามข้อ.ก สรุปรายงานตามแบบ ปอ.2 และ ปอ.1 เสนอผู้บริหารพิจารณาเพื่อลงนามส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
           ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
           ส่ง ณ วันที่      เดือน กันยายน พ.ศ.
                                                       ลงชื่อ
                                                       (  นายเสกสรร   สุขเนาว์)
                                           ผู้อำนายการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

2. วางแผนควบคุมภายในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ  

        (นำมาจากป.ย.2 ปีที่แล้ว   ใช้แบบสอบถาม   บันทึกการประชุม ที่รายงานความบกพร่องในฝ่ายงาน   เช่นความล่าช้า  ไม่ครอบคลุม  ฯลฯ)

  การบริหารงบประมาณ

๒.๑   วัตถุประสงค์

๒.๑.๑  เพื่อให้โรงเรียนบริหารด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระคล่องตัว  โปร่งใสตรวจสอบได้

๒.๑.๒  เพื่อให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ

๒.๑.๓เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ขอบข่ายภารกิจ

๑. จัดทำและเสนอของบประมาณ

๒   การจัดสรรงบประมาณ

๓. การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

๔. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

๕. การบริหารการเงิน

๖. การบริหารการบัญชี

๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

 ๑.      ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารงบประมาณ

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์สถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาให้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน

ความเสี่ยงที่สำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม  กิจกรรมที่สำคัญการบริหารงบประมาณ ซึ่งได้รับการประเมินความเสี่ยงมี  ๓  กิจกรรม  คือ

(๑)  การบริหารงานการเงิน

(๒)   การบริหารบัญชี

(๓)    การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

 ๑.  กิจกรรมการบริหารงานการเงิน

๑.๑   วัตถุประสงค์การควบคุม

เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระคล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้

           ๑.๒  ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ความเสียหายอาจเกิดขึ้นจาก  ปัจจัยเสี่ยง

 • ตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอ

 • การจัดสรรงบประมาณล่าช้า

 • งบประมาณที่ได้รับน้อย

๑.๓    การควบคุมที่มีอยู่แล้ว

 • จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

 • จัดทำระบบบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

 • จัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับอนุมัติประจำงวดที่มีอยู่แล้วให้เพียงพอ

๑.๔   ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีอยู่เนื่องจากการควบคุมที่มีอยู่แล้วไม่เพียงพอ

 • ผู้รับผิดชอบขาดทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชีและ   การเงิน

 • เอกสารที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงบ่อย

 • การติดต่อประสานงานขาดประสิทธิภาพเนื่องจากระยะทางไกล

๑.๕  การปรับปรุงการควบคุม

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ จึงกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมโดย

 • ส่งผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม

 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน

 วิธีการประเมิน

 • รายงานผู้อำนวยการทุกวัน  และผู้บังคับบัญชาระดับถัดไปทุกสิ้นเดือน

 • ประเมินการควบคุมตนเองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

   ยังต้องเพิ่มเติมหลังจากการประชุมพร้อมกันอีกครั้งเป็นเพียงการวางฉบับร่าง

 

หมายเลขบันทึก: 444729เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2011 00:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (4)

ตามมาอ่าน ทำงานขยันจังเลยครับ

  สวัสดีค่ะน้องอาจารย์

 • พี่ทำงานเอกสารมากกว่างานสอน  ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นครูหรือเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • จึงคิดเอางานมาฝากไว้ที่นี่   เผื่อปีหน้าจะได้นำไปใช้ประโยชน์  ประหยัดเวลาค่ะ
 • ขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ
 • สวัสดีค่ะ
 • ดีจังเลยค่ะ
 • ทำขั้นตอนการควบคุมภายในสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง
 • ถ้าเพื่อนๆที่เป็นผู้ที่จะต้องทำมาอ่าน จะเข้าใจเลยนะคะ
 • ขอชื่นชม และขอบคุณค่ะ

  Ico48     ขอบคุณค่ะท่านศน. ลำดวน   ครูไทยทำทุกเรื่อง  ก็พยายามจะให้มีคุณภาพในทุกงาน 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท