๘๖.Informative-Educative Drawing : กำเนิดในบ้านเล้าหมู ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

Theme of life event :         กำเนิดในคอกหมู ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี
Dimension and Technic :   ลายเส้นหมึกดำบนกระดาษ ขนาด ๒๕ x ๒๕.๕  เช็นติเมตร
Artist :                                วิรัตน์  คำศรีจันทร์  ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Subject :                            ภาพประกอบเรื่องราวการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ชีวิต การงาน 
                                          และผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี

Organizational Proposer : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Documentary,Research and Visualization : ติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์เกือบทั้งหมด เป็นการเรียนรู้การผสมผสานแหล่งวิทยาการและความร่วมมือกันบนฐานความเชี่ยวชาญต่างสาขาและต่างองค์กร
           ๑)  ทำงานความคิดด้วยกันของทีมวิชาการและทีมทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทีมวิชาการออกแบบแนวคิดเพื่อวางกรอบเนื้อหาทั้งหมดสำหรับรวบรวมผลงานและเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไว้ในหอเกียรติยศและห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           ๒)  ประสานงานและนำเสนอแนวคิดกับผู้เขียนรูป
           ๓)  ทบทวนข้อมูลเบื้องต้น ทำประเด็นสำหรับสัมภาษณ์และสนทนา บันทึกภาพ เสียง และรายละเอียดการสนทนาเป็นสื่อวิดีทัศน์
           ๔)  จัดกลุ่มเรื่องราวและเลือกสรรเหตุการณ์ชีวิตที่มีความสะท้อนเชื่อมโยงเรื่องราวโดยรอบหลายมิติ และมีความโดดเด่นที่จะให้บทสรุปในภาพรวมของชีวประวัติท่านองคมนตรีให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการได้ ๕ ชุดปรากฏการณ์
           ๕)  ถ่ายทอด ๕ ชุดปรากฏการณ์เป็นภาพวาด เพื่อใช้นำเสนอและทำสื่อจัดแสดงตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

Digital Art and Post-Production Graphic : รุจิรา คำศรีจันทร์ หน่วยโสตทัศนศึกษาและเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Narative Brief  : 
ครอบครัวพ่อแม่ของศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  เริ่มต้นครอบครัวที่บ้านเขาช้าง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี บิดายังต้องทำงานรับจ้างเป็นกรรมกรโรงสี  มีฐานะยากจน เมื่อแม่ตั้งครรภ์และถึงกำหนดคลอด ตา-ยายมีคอกหมูที่ไม่ได้ใช้เลี้ยงหมูแล้วให้ดัดแปลงเป็นที่อาศัย  ท่านได้ถือกำเนิดในบ้านที่ดัดแปลงขึ้นจากคอกหมูดังกล่าวในเวลากลางคืน มารดาของท่านคลอดเป็นท้องแรกจึงท้องใหญ่ คลอดยาก และทุกข์ทรมาน หมอตำแยต้องช่วยกันบีบและขย่ม ท่านคลอดในขณะที่พ่อก็ยังต้องไปทำงานรับจ้างแบกข้าวสาร

Beauty, Mindfulness, Public Spirit Implicationed    : ความเป็นคนธรรมดาสามัญ, ความดีงามและความสูงส่งของชีวิตด้วยปัญญาและวิถีปฏิบัติ, ความแข็งแกร่งและการต่อสู้ชีวิต,ความไม่ลืมรากเหง้าของชีวิต,พื้นฐานและความผูกพันกตัญญูต่อผู้คนและสังคม

Creative Grounded  :       

  • ให้ลักษณะซีกไม้ หลังคาจาก ไม้ไผ่ และวัสดุของที่พักอาศัย บอกเล่าและการถ่ายทอดสภาพความยากจน ขาดความมั่นคงทางวัตถุภายนอก
  • แต่ให้ลีลาและอารมณ์ของกลุ่มคนสื่อสะท้อนถึงความมีความมั่นคง ห้อมล้อมด้วยความรักความอบอุ่นจากเครือญาติ
  • ให้ลีลาของเส้นและ Perspective ที่พุ่งแรงหลายทิศทาง รวมทั้งแสงเงาที่จะแจ้ง นิ้วที่เกร็ง เกลียวเชือกที่บิด ถ่ายทอดความเจ็บปวดและความเต็มไปด้วยหลากหลายอารมณ์
  • สื่อความเจ็บปวด ความทุกข์ และการคลอดยาก ผ่านสีหน้าของหมอตำแยและคนถือตะเกียง
  • มีเงาของญาติยังอยู่ในระหว่างเดินเข้ามาในบ้าน เพื่อสื่อถึงการเกิดขึ้นในสภาพที่เหนือความคาดหมาย ความไม่สามารถกำหนดกะเกณฑ์ ความฉุกละหุก ความขาดประสบการณ์ การเกิดขึ้นในสภาพที่ทุกอย่างยังเคลื่อนไหวและดำเนินคู่ขนานไปด้วย

Installation and Presentation :       
       ๑) พิมพ์ในหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่
       ๒) แผ่นป้ายนิทรรศการ พิมพ์บนแผ่นไวนีล ติดตั้งบนขาตั้งสำเร็จรูป
       ๓) จัดแสดงนิทรรศการ หลังจากนั้นติดตั้งในห้องสมุดของคณะ

Exhibition and Event :         
นิทรรศการและการเสวนาวิชาการ เชิดชูเกียรติ ชีวิต การงาน และผลงาน ของศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  องคมนตรี ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน –  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Coordinator :                      
ทีมวิชาการกองทุนเจ้าฟ้า, งานประชาสัมพันธ์, หน่วยโสตทัศนศึกษา, คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลสวนดอก, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะและสื่อเพื่อการพัฒนาความเห็น (3)

ขอบคุณค่ะ.ภาพละเอียดงดงาม...สะท้อนความรู้สึกตรงกับคำบรรยายอย่างยิ่ง..ประทับใจประวัติของ ท่านองคมนตรี นพ.เกษม วัฒนชัย ค่ะ..

กราบนมัสการขอบพระคุณดอกไม้และกำลังใจจากท่านพระอาจารย์มหาแลครับ
กราบขอบพระคุณดอกไม้และกำลังใจจากพี่ใหญ่ครับ
ผมสนใจความรอบรู้เกี่ยวสังคม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น งานทางด้านการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ที่สะท้อนพื้นฐานของสังคม รวมทั้งวิธีเรียนรู้ตลอดเวลา อีกทั้งเรียนรู้อย่างเชื่อมโยงของท่าน มากเป็นพิเศษเลยละครับพี่ใหญ่ 

เขียนเมื่อ 

เพิ่งทราบว่า อาจารย์หมอเกษม เป็นคนบ้านเดียวกับผมและต้นตระกูลผมเลย ;)...