การตั้ง "ชื่อบันทึก" การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ ๒ (๖ มิ.ย. ๕๔ - ๙ มิ.ย.๕๔) สำหรับการฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. ทั้ง ๔๒ คน

ครูพบปัญหาหนึ่งที่ดูคล้าย ๆ กัน คือ การตั้ง "ชื่อบันทึก" การฝึกสอน

 

 

การเขียนบันทึกฝึกสอนประจำวัน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. บันทึกเรื่องราวการสอนประจำวัน ที่บอกถึง ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การงานที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เทคนิคการสอน วิธีการสอนที่ใช้ในเนื้อหาที่ตนเองรับผิดชอบ ปัญหาที่พบจริง และวิธีการแก้ไขปัญหาที่นักศึกษาเลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์ รวมถึง ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ฝึกสอน

๒. บันทึกเรื่องราวการสอนประจำวัน จะหน้าที่เป็นรายงานสำคัญที่จะให้อาจารย์นิเทศก์ของโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์ที่จะไปตรวจเยี่ยมพวกเราที่โรงเรียน เข้าใจตัวของเรา เข้าใจความเป็นอยู่ เข้าใจการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อคะแนนที่จะออกให้ในตอนปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. บันทึกเรื่องราวการสอนประจำวัน จะมีประโยชน์ต่อของนักศึกษาเอง เพื่อเป็นจดหมายเหตุส่วนตัวที่จะให้เราสามารถทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

 

ตัวอย่างของการตั้ง "ชื่อบันทึก" ที่ไม่สื่อต่อเนื้อหาข้างในบันทึก เช่น

 

๑. ตั้งชื่อบันทึกที่มีแต่ "วัน เดือน ปี" เช่น

บันทึกที่ ๑ ... "27 พฤษภาคม 2554"

บันทึกที่ ๒ ... "30 พฤษภาคม 2554"

บันทึกที่ ๓ ... "31 พฤษภาคม 2554"

บันทึกที่ ๔ ... "1 มิถุนายน 2554"

บันทึกที่ ๕ ... "2 มิถุนายน 2554"

ถามว่า ชื่อบันทึกที่มีแต่ "วัน เดือน ปี" ไม่รู้เลยว่า เนื้อหาในบันทึกเป็นเนื้อหาอะไร หรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร มองไม่เห็น คิดไม่ออก

ดังนั้น ไม่ควรตั้งชื่อบันทึกลักษณะนี้

 

๒. ตั้งชื่อบันทึกที่มีแต่ "วัน เดือน ปี ... วันที่ของการฝึกสอน" เช่น

บันทึกที่ ๑ ... "27 พฤษภาคม 2554 ... วันปฐมนิเทศ"

บันทึกที่ ๒ ... "30 พฤษภาคม 2554 ... วันแรกของการฝึกสอน"

บันทึกที่ ๓ ... "31 พฤษภาคม 2554  ... วันที่สองของการฝึกสอน"

บันทึกที่ ๔ ... "1 มิถุนายน 2554  ... วันที่สามของการฝึกสอน"

บันทึกที่ ๕ ... "2 มิถุนายน 2554 ... วันที่สี่ของการฝึกสอน"

ถามว่า ชื่อบันทึกที่มีแต่ "วัน เดือน ปี ... วันที่ของการฝึกสอน" ก็ไม่ทราบเช่นกันว่า เนื้อหาภายในพูดถึงเรื่องอะไรในวันนั้น ๆ บ้าง สื่อไม่ชัดเจน

ดังนั้น ไม่ควรตั้งชื่อบันทึกลักษณะนี้

 

 

รูปแบบของชื่อบันทึกการฝึกสอนที่นักศึกษาควรตั้ง คือ

 

๑. "วัน เดือน ปี ... สิ่งที่เด่นชัดประจำวัน/ข้อสรุปประจำวัน" เช่น

บันทึกที่ ๑ ... "27 พฤษภาคม 2554 ... วันปฐมนิเทศ"

บันทึกที่ ๒ ... "30 พฤษภาคม 2554 ... ฉันเป็นว่าที่คุณครูแล้ว"

บันทึกที่ ๓ ... "31 พฤษภาคม 2554  ... กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก"

บันทึกที่ ๔ ... "1 มิถุนายน 2554  ... ช่วยกิจกรรมชุมนุมพุทธศาสนา"

บันทึกที่ ๕ ... "2 มิถุนายน 2554 ... เริ่มปรับตัวได้มากขึ้น"

คำว่า "สิ่งที่เด่นชัดประจำวัน/ข้อสรุปประจำวัน" เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องเป็นคนคิดเองว่า สรุปของวัน ทำอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้อง FOCUS

 

๒. "วัน เดือน ปี : สิ่งที่เด่นชัดประจำวัน/ข้อสรุปประจำวัน" เช่น

บันทึกที่ ๑ ... "27 พฤษภาคม 2554 : วันปฐมนิเทศ"

บันทึกที่ ๒ ... "30 พฤษภาคม 2554 : ฉันเป็นว่าที่คุณครูแล้ว"

บันทึกที่ ๓ ... "31 พฤษภาคม 2554  : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก"

บันทึกที่ ๔ ... "1 มิถุนายน 2554  : ช่วยกิจกรรมชุมนุมพุทธศาสนา"

บันทึกที่ ๕ ... "2 มิถุนายน 2554 : เริ่มปรับตัวได้มากขึ้น"

ใช้เครื่องหมายโคลอน ( : ) แทนเครื่องหมายจุดจุด 3 จุด ( ... )

 

๓. "สิ่งที่เด่นชัดประจำวัน/ข้อสรุปประจำวัน ... (วัน เดือน ปี)" เช่น

บันทึกที่ ๑ ... "วันปฐมนิเทศ ... (27 พ.ค.54)"

บันทึกที่ ๒ ... "ฉันเป็นว่าที่คุณครูแล้ว ... (30 พ.ค.54)"

บันทึกที่ ๓ ... "กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ... (31 พ.ค.54)"

บันทึกที่ ๔ ... "กิจกรรมชุมนุมพุทธศาสนา ... (1 มิ.ย.54)"

บันทึกที่ ๕ ... "เริ่มปรับตัวได้มากขึ้น ... (2 มิ.ย.54)"

ใช้ "สิ่งที่เด่นชัดประจำวัน/ข้อสรุปประจำวัน" ขึ้นก่อน "วัน เดือน ปี"

 

๔. "สัปดาห์ที่ ... สิ่งที่เด่นชัดประจำวัน/ข้อสรุปประจำวัน ... (วัน เดือน ปี)" เช่น

บันทึกที่ ๑ ... "สัปดาห์ที่ 0 ... วันปฐมนิเทศ ... (27 พ.ค.54)"

บันทึกที่ ๒ ... "สัปดาห์ที่ 1 ... ฉันเป็นว่าที่คุณครูแล้ว ... (30 พ.ค.54)"

บันทึกที่ ๓ ... "สัปดาห์ที่ 1 ... กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ... (31 พ.ค.54)"

บันทึกที่ ๔ ... "สัปดาห์ที่ 1 ... กิจกรรมชุมนุมพุทธศาสนา ... (1 มิ.ย.54)"

บันทึกที่ ๕ ... "สัปดาห์ที่ 1 ... เริ่มปรับตัวได้มากขึ้น ... (2 มิ.ย.54)"

ใส่ "สัปดาห์ที่" เพื่อทำให้ชื่อบันทึกดูสมบูรณ์มากขึ้น

 

ส่วนชื่อบันทึกแบบอื่น ๆ นักศึกษาสามารถออกแบบเองได้ แต่ต้องไม่ยาวเกินไป ไม่สั้นเกินไป ให้สื่อความหมายให้ตรงเนื้อหาภายในมากที่สุด

(หากมีแบบใหม่ จะเอามานำเสนออีก)

 

 

อีกประเด็นหนึ่งที่พบ ...

นักศึกษาตั้งชื่อบันทึกแบบรวบสัปดาห์มา เช่น

 

"30 พ.ค.54 - 2 มิ.ย.54 ... ฝึกสอนสัปดาห์แรก"

 

แบบนี้ไม่ใช่บันทึกที่ถูกต้องครับ

 

นักศึกษาต้องแยกบันทึกการฝึกสอน

๑ บันทึก ต่อ ๑ วันการฝึกสอน

 

มิฉะนั้น อาจารย์นิเทศก์จะไม่สามารถตรวจได้อย่างละเอียด ก็เสียคะแนนไปอีก

 

จาก 2 ปัญหาดังกล่าว นักศึกษา ป.บัณฑิต ทุน สควค. คนใด ยังตั้งชื่อไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด กรุณาเร่งแก้ไขอย่างด่วน

เพราะขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดเรียนแล้ว อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยพร้อมจะออกไปดูการฝึกสอนและให้คะแนนที่โรงเรียนได้ทุกเมื่อ

จงเตรียมความพร้อมตั้งแต่การเขียนบันทึกประจำวันแต่เนิ่น ๆ

พยายามลดข้อบกพร่องของตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนการตรวจ

 

เนื้อหาการฝึกสอน ... อาจจะมีปัญหา ถ้าบันทึกแล้วไม่มีสาระใด ๆ เกี่ยวกับการฝึกสอนเลย

ทบทวนนะครับ ...

บันทึกเรื่องราวการสอนประจำวัน ที่บอกถึง ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การงานที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เทคนิคการสอน วิธีการสอนที่ใช้ในเนื้อหาที่ตนเองรับผิดชอบ ปัญหาที่พบจริง และวิธีการแก้ไขปัญหาที่นักศึกษาเลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์ รวมถึง ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ฝึกสอน

 

พยายามเขียนให้ครบถ้วน ...

หากมีภาพประกอบด้วยจะดีมาก เพราะ "ภาพหนึ่งภาพแทนคำพันคำ"

 

ขอให้นักศึกษาทุกวันพยายามบันทึกทุก ๆ วันนะครับ หากทิ้งระยะเวลาไว้ทุกอย่างจะลืมหมด เขียนอะไรไม่ได้อีก

อย่าลืมว่า นักศึกษา สควค. รุ่นนี้ ทางคณะฯ เน้นเรื่องการบันทึกประจำวันมากกว่ารุ่นอื่นใด อันเป็นรุ่นต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเข้ามาขับเคลื่อนและสร้างวินัยในตนเองอย่างมาก

 

หากไม่เขียนอะไรเลย หรือ หากเขียนแล้วเนื้อหาสาระไม่มีเลย

กรรม (ติดจรวด) ย่อมตามสนองอย่างไม่ต้องสงสัย

ลองนึกถึง "คุณครุสุวิมล" , "เอกชัย วรรณแก้ว" , "สามเกลอมอชอ"

ครูขอให้กำลังใจ ครับ ;)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกสอนของนักศึกษา ป.บัณฑิต (สควค.) รุ่น ๑๔ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์องคุลีมาน

ขอบคุณสำหรับคำชี้แนะค่ะ :)

เขียนเมื่อ 

ว่าที่คุณครู Kunkru Luna สบายดีใช่ไหม

หายจ้อยไปเลย ...

ครูรอบันทึกสัปดาห์แรกของเราอยู่ ;)...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ ว่าที่คุณครู paweena ;)...

ลองปรับดูนะครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู dataman ;)...

หมายเลขบันทึก

442750

เขียน

06 Jun 2011 @ 21:42
()

แก้ไข

12 Jun 2012 @ 16:17
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก