dataman

dataman
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครู คศ.1
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1
Usernamedata_man
สมาชิกเลขที่153205
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิด ทำงานครั้งแรกในตำแหน่งครูจนถึงกระทั่งปัจจุบัน จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนศิริมังคลานุสรณ์ เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ เข้าเรียนระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(คอบ)จากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ ประกอบอาชีพครั้งแรกในตำแหน่งครูสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย และสอบบรรจุเข้ารับราชการครูดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.ชม.เขต1 จนถึงปัจจุบัน