ก่อนการประชุมทุกครั้งต้องมีระเบียบวาระการประชุมทุกครั้งเพื่อจัดเตรียมเอกสารส่งให้คณะกรรมการทุกท่านก่อนวันประชุมประมาณ 1 สัปดาห์