ผู้เข้าชิงเก้าอี้ กกต. ทั้งหมด 42 คน

ดูรายละเอียดที่ http://www.bizascorp.com/dika
              1.นายสุขุม มีนพัฒนสันติอายุ 56 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานอัยการเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก
       
       จบการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทย
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นอัยการศาลสูง เขต 6 จังหวัดพิษณุโลก, อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษคดีแพ่ง เขต 6, อัยการจังหวัดนครสวรรค์, อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเคยเป็นอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ในช่วงปี พ.ศ.2545-2549
       
       ในระหว่างเป็นอัยการนั้น ได้เคยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเคลื่อนไหวเรื่องการปรับเงินเดือนอัยการ และยังเป็นผู้ก่อตั้งชมรมข้าราชการอัยการ
       
       2.นายอมรศักดิ์ นพรัมภา อายุ 61ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - รองกรรมกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
       
       จบการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทยในเวลาต่อมา จากนั้นจบเนติบัณฑิตอังกฤษ ในปี พ.ศ.2518
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นเลขานุการศาลอาญา และเคยเป็นผู้พิพากษาในสายของนายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็นผู้พิพากษาคนละสายกับ นายประมาณ ชันซื่อ อดีตประธานศาลฎีกาในช่วงวิกฤตตุลาการ
       
       3.นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ อายุ 50ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - สื่อมวลชนอิสระ เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หลายแห่ง เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกมีเดีย เอเยนซี่ จำกัด ผลิตรายการสื่อขนาดเล็กมีมูลค่าหุ้นในบริษัท 1.5 ล้านบาทเกินครึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัท
       
       จบการศึกษา - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงานด้านอื่นๆ พบว่า เคยมีความสัมพันธ์กับแวดวงทางการเมือง เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เคยเป็นที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา รวมทั้งเคยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการหลายคณะทั้งของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
       
       ก่อนหน้านี้ เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) แต่ต่อมาถูกศาลปกครองพิพากษาว่ากระบวนการสรรหาได้มาโดยมิชอบ ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์
       
       4.นายสุเมธ อุปนิสากร อายุ 68 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ผู้พิพากษาอาวุโสประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
       
       จบการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา และเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2542
       
       5.นายวิชา มหาคุณ อายุ 60 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ในศาลฎีกา
       
       จบการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบปริญญาโท รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 นอกจากนั้น ยังเป็นศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรม เมื่อปี 2519 เคยช่วยราชการเป็นเลขานุการส่วนตัวของ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ซึ่งขณะนั้นได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายหลัง นายธานินทร์ พ้นจากตำแหน่ง ได้กลับไปรับราชการเป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรม ช่วยราชการศาลอุทธรณ์
       
       เมื่อครั้งเกิดวิกฤตตุลาการ ในปี 2538 ทำให้ถูกกล่าวหาว่าขัดคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จนเป็นเหตุให้รัฐมนตรีมีคำสั่งให้ออกจากราชการ แต่ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ไม่ให้ออกจากราชการ พร้อมกับได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
       
       6.น.ส.สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อายุ 66 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน - เมื่อเกษียณราชการในปี 2543 แล้ว ได้รับเลือกเป็นผู้พิพากษาอาวุโสแผนกคดีเยาวชนฯ จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมา ไม่เคยเกี่ยวข้องทางการเมือง และไม่เคยดำรงตำแหน่งในบริษัท หรือองค์กรธุรกิจแต่อย่างใด
       
       7.นายสมภพ ระงับทุกข์ อายุ 54 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ผู้ตรวจราชการ 10 กรุงเทพมหานคร
       
       จบการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทและเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นอดีต ผอ.เขตลาดกระบัง บึงกุ่ม ดุสิต รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย รอง ผอ.สำนักพัฒนาชุมชน ผอ.รักษาความสะอาด ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกรุงเทพฯ และเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายเลือกตั้ง กองปกครองและทะเบียน ผ่านงานเลือกตั้งมาแล้วทั้ง ส.ส. ส.ก. และ ส.ข.
       
       8.นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร อายุ 67 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - อาจารย์พิเศษ และ ข้าราชการบำนาญ
       
       จบการศึกษา- ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาโท จากแคลิฟอร์เนียสเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ ลองบีช สหรัฐอเมริกา
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเคยนั่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
       
       ที่ผ่านมา เคยเสนอตัวเป็น กกต.และองค์กรอิสระอื่นๆ อีกหลายแห่ง แต่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกเลย
       
       9.นายพีรพล จันทร์สว่าง อายุ 61 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง
       
       จบการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และผู้พิพากษาศาลฎีกา
       
       10.นายอุดม เฟื่องฟุ้ง อายุ 67 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญากรุงเทพใต้
       
       จบการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน - อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เคยเป็นกรรมการตุลาการ เลขาธิการสำนักธรรมศึกษากฎหมายแพ่ง เนติบัณฑิตยสภา ผู้พิพากษาศาลใต้
       
       ก่อนหน้านี้ เมื่อ พ.ศ.2540 เคยแข่งชิงเก้าอี้ประธานศาลฎีกา กับ นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล แต่พ่ายแพ้ไปในที่สุด โดย นายอุดม ถือว่าเป็นแกนนำในสายนายประมาณ ชันซื่อ อดีตประธานศาลฎีกา นอกจากนั้น ยังเคยถูกตั้งกรรมการสอบสวน เมื่อครั้งเหตุการณ์วิกฤตตุลาการ แต่ต่อมากรรมการตุลาการได้มีมติว่าเป็นการสอบสวนโดยมิชอบและเพิกถอนการสอบสวนดังกล่าว
       
       11.นายสุรีย์ คูณผล อายุ 71 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - อดีต กกต.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการผู้พิพากษาสมทบศาลแขวงและครอบครัวกลาง
       
       จบการศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นปลัดเทศบาล อ.แม่สอด และผู้อำนวยการกองกลาง กองประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง
       
       12.นายบุญทรง จันกลิ่น อายุ 60 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
       
       จบการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ พบ.ม.(เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดชุมพร, นครปฐม เคยเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นอกจากนั้น ยังเคยปฏิบัติหน้าที่อำนวยการเลือกตั้ง ส.ส. สมาชิกท้องถิ่นใน 4 ภาค ของประเทศ 19 จังหวัด ในช่วงที่เป็นปลัดอำเภอและปลัดจังหวัด รวมทั้งเคยร่วมเป็นผู้สรรหา กกต.จังหวัดเลย
       
       13.พลเรือโท ธีรพันธ์ ทิมประเสริฐ อายุ 63 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ข้าราชการบำนาญ
       
       จบการศึกษา - ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ และปริญญาโท โรงเรียนเสนาธิการนาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน อาจารย์อำนวยการวิทยาลัยการทัพเรือ รอง ผอ.สำนักวางแผนฝึกร่วมและผสมกองบัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และที่ปรึกษากองทัพเรือ นอกจากนั้น ยังเคยร่วมเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2521-2522 เคยเป็น กกต.จังหวัดจันทบุรี
       
       14.นายวรินทร์ เทียมจรัส อายุ 58 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ทนายความ
       
       จบการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       
       ประวัติการทำงาน - อดีตเคยเป็น กกต.กรุงเทพฯ ชุดแรก และปัจจุบันยังทำงานเป็นเลขานุการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย และที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาทนายความ
       
       15.นายศักดา มหานันทโพธิ์ อายุ 59 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ฝ่ายกฎหมายธนาคารกรุงเทพ
       
       จบการศึกษา- ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน - ฝ่ายกฎหมายธนาคารกรุงเทพ ตำแหน่งทนายความอาวุโส หัวหน้างานบังคับคดี 3
       
       16.นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์ อายุ 59 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
       
       จบการศึกษา - รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ พบ.ม.(เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา
       
       ทั้งนี้ เคยเป็นรองประธานอนุกรรมการอิสระวุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการองค์กรอิสระวุฒิสภา มีประสบการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านจนถึง ส.ส.
       
       17.นาวาอากาศตรีศักรวัฒน์ แก้วมณีโชติ อายุ 57 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ข้าราชการบำนาญ
       
       จบการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       
       ประวัติการทำงาน - รับราชการกองทัพอากาศ และกองบัญชาการทหารสูงสุด ตำแหน่งหัวหน้าผู้ประกาศและนายทหารผู้ผลิตรายการสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101 บก.ทหารสูงสุด รายการ “เฝ้าบ้าน-สร้างเมือง” ที่ออกอากาศทั้งทางเอเอ็ม และเอฟเอ็ม
       
       18.นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ อายุ 59 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ประธานแผนกคดีแรงงานฯ ในศาลฎีกา
       
       จบการศึกษา - นิติศาสสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการศึกษา - เคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7
       
       ก่อนหน้านี้ เคยเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนและองค์คณะในคดีฟ้องเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาจังหวัดหลายครั้ง รวมทั้งเคยเป็นพยานจำเลยในคดีอาญาที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ฟ้องหมิ่นประมาท และ น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ที่เขียนบทความดูหมิ่นตุลากาศาลรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมากที่วินิจฉัยคดีให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี พ้นผิดในคดีซุกหุ้น
       
       19.นายปรีชา ปิตานนท์ อายุ 56 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - รักษาการ ส.ว.จันทบุรี
       
       จบการศึกษา - ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ผู้อำนวยการเลือกตั้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี
       
       ความสัมพันธ์ทางการเมือง พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2540-2541 เคยทำหน้าที่เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) อย่างไม่เป็นทางการ และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน อย่างไม่เป็นทางการ
       
       เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องการซื้อที่ทิ้งขยะนอกเขตเทศบาล โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย แต่ถูกทักท้วงเรื่องค่าที่ดินริมถนนและห่างจากถนนราคาเดียวกัน โดยผลการสอบสวนตัดสินให้ว่ากล่าวตักเตือน เพราะการซื้อขายต้องซื้อยกทั้งแปลงและเฉลี่ยเป็นราคาเดียวกัน
       
       นอกจากนั้น ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง ส.ว.จันทบุรี และรองประธานคณะกรรมาธิการการปกครองวุฒิสภา เคยมีปัญหาพิพาทกับพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หลังถูกลดชั้นให้เขาไปนั่งชั้นธรรมดา จนต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณากรรมาธิการการปกครอง
       
       20.พล.ต.ต.พงศ์ชัย สุขะหุต อายุ 53 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
       
       จบการศึกษา - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และรัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน - ผ่านงานสายตำรวจมาหลายตำแหน่ง อาทิ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจสอบสวนกลาง รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจสอบสวนกลาง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ผู้กำกับการโรงเรียนตำรวจภูธรจังหวัด
       
       ในช่วงที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงปี พ.ศ.2525-2530 เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจรักษาความปลอดภัย พล.อ.เปรม เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจใน 14 จังหวัดภาคใต้
       
       21.นายธีรศักดิ์ กรรณสูต อายุ 76 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร - ที่ปรึกษาในศาลอุทธรณ์
       
       จบการศึกษา - ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทย จบปริญญาโทนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบ วปอ.รุ่นที่ 27
       
       ประวัติการทำงาน - เคยเป็นผู้พิพากษาจังหวัดสุโขทัย และสมุทรสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ผู้พิพากษาศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง และยังเป็นอดีตประธาน กกต.ชุดแรกด้วย
              22.นายแก้วสรร อติโพธิ อายุ 55ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- เพิ่งลาออกจากตำแหน่งรักษาการส.ว.กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2ส.ค.49 เพื่อลงสมัครเป็นกกต.
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทย
       
       ประวัติการทำงาน- เคยอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2539
       
       ความสัมพันธ์ทางการเมืองนั้น นายขวัญสรวง อติโพธิ น้องชายฝาแฝด เพิ่งได้รับเลือกเป็นส.ว.กรุงเทพฯ
       
       23.นายสมชัย จึงประเสริฐ อายุ 59ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทย
       
       ประวัติการทำงาน- เคยเป็น ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 3 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเป็นอย่างดี เคยพิจารณาคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มาหลายคดี
       
       24.นางสดศรี สัตยธรรม อายุ 60 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน- เคยเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผู้พิพากษาพิจารณาคดีชำนัญพิเศษแผนกคดีปกครองของศาลฎีกา
       
       เคยได้รับการแต่งตั้งจากประธานศาลฎีกา ให้เป็นผู้พิพากษาพิจารณาคดีตามข้อตกลงเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.และส.ว. ในปีพ.ศ.2547และพ.ศ.2549
       
       25.นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ อายุ 63ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน- เคยเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา และก่อนหน้านี้เคยพิพากษาคดีเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้ง ส.ส.
       
       26.นายกรสันต์ กันยะพงศ์ อายุ 50ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- ผู้ประนีประนอมในศาลจังหวัดนนทบุรี
       
       จบการศึกษา- ระดับปริญญาตรีจาก Adamson University และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล
       
       ประวัติการทำงาน- เคยเป็นประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ผู้อำนวยการกกต.เขตเลือกตั้งที่ 4 นอกจากนั้นยังเป็น ประธานองค์กรเครือข่ายการเลือกตั้ง(อ.กกต.) และกรรมการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น และเป็นนักวิจัยการเลือกตั้งส.ส.ของสถาบันพระปกเกล้า
       
       ความเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ในวงการเมือง เป็นหนึ่งในผู้ที่ฟ้องคดีหันคูหากาบัตรลงคะแนนไม่เป็นความลับ และก่อนหน้านี้เมื่อปีพ.ศ.2529 เคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต 1จ.หนองคาย ในนามพรรคราษฏร นอกจากนี้ยังเคยเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภา ศึกษากลไกควบคุมการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร
       
       27.นายปรีชา ธนานันท์ อายุ 68 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญากรุงเทพใต้
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทย
       
       ประวัติการทำงาน- เคยเป็นรองประธานศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
       
       28.นายประพันธ์ นัยโกวิท อายุ 59ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- รองอัยการสูงสุด
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบเนติบัณฑิตไทย
       
       ประวัติการทำงาน- เคยเป็นอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ ( ก.อ.) อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเคยเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา กรรมการกฤษฎีกา กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯลฯ
       
       นอกจากนั้นยังมีตำแหน่งในองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไร คือ เป็นกรรมการบริษัท ป.ต.ท. จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
       
       ขณะที่เขาดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ เคยรับผิดชอบคดีสำคัญ อาทิ ค่าโง่ทางด่วน 6,400 ล้านบาท ด้วย เคยเข้าชิงเก้าอี้อัยการสูงสุดในการโยกย้ายเมื่อปี48 แต่พลาดให้กับนายพชร ยุติธรรมดำรง อัยการสูงสุด คนปัจจุบัน
       
       29.นายศรีสงคราม แสงจันทร์ อายุ 63 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- ข้าราชการบำนาญธนาคารออมสิน
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       ประวัติการทำงาน- เคยเป็นผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากรุงเทพ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเพื่อสังคม และเคยเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขตพื้นที่ 36 เมื่อปีพ.ศ. 2543 และประธานเครือข่ายการเลือกตั้ง ช่วงปีพ.ศ. 2540-49
       
       30.นายสวัสดิ์ โชติพานิช อายุ 75ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- อดีตกกต.ชุดแรก
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
       
       ประวัติการทำงาน – เคยเป็นอดีตประธานศาลฎีกา รวมทั้งยังเคยเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา อีกด้วย และในช่วงที่เป็นกกต.ชุดแรกนั้น ดูแลงานด้านการสืบสวนสอบสวน
       
       ก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ปรึกษานายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และเคยเป็นส.ว.สองสมัย ในยุคที่ส.ว.ยังมาจากการแต่งตั้ง
       
       ในช่วงวิกฤตตุลาการ มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำต่อสู้กับฝ่ายนายประมาณ ชันซื่อ อดีตประธานศาลฎีกา
       
       31. ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล อายุ 71ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- รักษาการส.ว.เลย
       
       จบการศึกษา- ปริญญาตรี จากThe University of Visayas และจบปริญญาโท Master of Adminnistration(MPA.) จาก The University of Manila
       
       ประวัติการทำงาน- เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รองผู้ว่าฯ จ. เลย เคยเป็นผู้อำนวยการ กองงานความมั่นคง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงานด้านการข่าวและยุทธการในสายงานของกรมการปกครอง
       
       เมื่อครั้งลงสมัครเป็นส.ว.นั้น เคยถูกกกต.ชุดแรก ไม่ประกาศรับรองผลให้
       
       32.นายอภิชาต สุขัคคานนท์ อายุ 60 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ประวัติการทำงาน- เคยเป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5และ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
       
       33.พล.อ.ธีระพงศ์ ศรีวัฒนกุล อายุ 59 ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- หัวหน้าสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
       
       จบการศึกษา- ปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา
       
       ประวัติการทำงาน- เคยเป็นตุลาการศาลทหารสูงสุดและหัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ( สมช.)
       
       34.พ.ต.อ.สุเทพ สัตถาผล อายุ 60ปี
       ตำแหน่งปัจจุบันจนถึงวันสมัคร- ผู้บัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
       
       จบการศึกษา- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

หมายเลขบันทึก: 43955, เขียน: 10 Aug 2006 @ 11:28 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 23:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)