เมื่อวานนี้หลังจากดิฉันไปประชุมที่กองวิศวกรรมกรมสับสนุนบริการในตอนเช้าและประชุมที่กองประกอบโรคศิลปที่เป็นงานที่นายกลาง(ท่านอธิบดี)ฝากให้ไปทำหน้าที่แทนในตอนบ่าย     ดิฉันมีโอกาสกลับมาประชุมการทำแผนส่งพรพ.ในช่วงบ่ายซึ่งทางศูนย์พัฒนาคุณภาพเป็นเจ้าของเรื่อง   ดิฉันมาช้าทำให้ไม่ทราบเรื่องที่ได้ตกลงกันไปแล้วแต่ก็มีโอกาสมาแนะเรื่องระบบเวชระเบียน     ทางอายุรกรรมมีการจัดทีมเฉพาะของอายุรกรรมทำให้มีการพัฒนาไปได้เป็นระบบ    ไม่หลุดในเรื่องที่สำคัญ    ก่อนออกจากห้องดิฉันเห็นหมออมรพันธ์มาถามหมอเสือหัวหน้าอายุรกรรมว่าช่วยเขียนเกี่ยวกับการจัดระบบติดตามงานเวชระเบียนหน่อย     จะนำไปเป็นแนวทาง     ดิฉันดีใจว่าการประชุมที่เรามาพูดคุยกันก็ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆในการพัฒนางานค่ะ     และเป็นKMที่เกิดโดยธรรมชาติค่ะ