ในภาษาอังกฤษ จะมีแบบฝึกหัดหรือคำถามให้ทายกันว่าถูกหรือผิด ถ้าถูกก็จะใส่อักษร T ส่วนถ้าผิดก็จะใส่อักษร F ซึ่งก็จะย่อมาจากคำว่า True และ False

การเพิ่มคำศัพท์ทางชีววิทยา มักมีคำที่มาเติมข้างหน้าเรียกว่า "Prefix" วันนี้ขอเสนอ Prefix ว่า Eu_ มาจากภาษากรีก มีความหมายว่า True, Good, Well ขอยกตัวอย่างสัก 2 คำครับ

  1. Eukaryote เซลล์พวกที่มีนิวเคลียสอย่างแท้จริงหรือนิวเคลียสมีเยื่อหุ้ม
  2. Eucoelom สัตว์พวกที่มีช่องตัวอย่างแท้จริง เป็นต้น

ศัพท์ทางชีววิทยาที่มีความหมายตรงกันข้ามกับ Eu_ คือคำว่า Pseudo_ มาจากภาษากรีกเหมือนกัน มีความหมายว่า false, deception, lying, untrue ขอยกตัวอย่าง 2 คำคือ

  1. Pseudopodium = เท้าเทียม
  2. Pseudocoelom = ช่องตัวเทียม

อ่านเพิ่มเติมใน http://www.lexfiles.com/index.html