เมื่อใดก็ตามที่เรามีแต่ความวุ่นวาย  ยุ่งอยู่กับงานและภาระในชีวิตประจำวัน  จิตใจของเราจะอ่อนแอและขาดพลังแห่งความคิดที่จะสร้างสรรค์  หรือว่าตรึกตรอง  ทบทวนชีวิตของเราเอง 

      วันนี้เป็นวันที่ข้าพเจ้าได้มีความรู้สึกที่เกิดสติ  รู้สึกว่าความคิดนั้นมีพลัง  เป็นพลังแห่งความดีงามและพลังทางบวกที่จะเพิ่มพูนกำลังใจกำลังกายให้กับตนเอง  เพื่อต่อสู้กับภาระงาน  ภาระที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องราวต่างๆของชีวิต  โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อชีวิตคนหลายๆคน.....ในคราเดียวกัน

     การทบทวนความคิดความรู้สึกตนทำให้เราเกิดการสื่อสาร  เป็นการสื่อสารภายในกับตนเอง  ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายในตัวเรา เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่เราสื่อสารเข้าไป 

    แต่การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกนั้นต้องเป็นไปอย่างสมดุลย์