สื่อการเรียนรู้นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของการเรียนรู้

ดิฉันขอเสนอกรวยประสบการณ์ของเอดกา เดล ดังภาพค่ะ

 1.    ได้แก่ ข้อความที่ขีดเขียนหรือคำตำพูด

2.    ได้แก่ แผนภูมิ แผนสถิติ แผนที่ การ์ตูน ฯลฯ

3.    ได้แก่ สไลด์ ฟิล์มสตริป รูปภาพ แถบเสียง รายการวิทยุ ฯลฯ

4.    ได้แก่การชมภาพยนตร์การศึกษา

5.    ได้แก่ การชมรายการโทรทัศน์

6.    ได้แก่ การชมการจัดนิทรรศการ

7.    ได้แก่ การออกไปศึกษานอกสถานศึกษา

8.    ได้แก่ การปฏิบัติให้ผู้เรียนสังเกต

9.    ได้แก่ การแสดงละคร และการแสดงต่าง ๆ

10.   ได้แก่ หุ่นจำลอง สถานการณ์จำลอง

11.  ได้แก่ การปฏิบัติจริง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ปฏิบัติ <p align="left"> </p><p> </p><p> </p>