กำหนดการเยี่ยมบ้านของ อ.ดร.มยุรี  นิรัตธราดร  

วันที่ 17 สิงหาคม 2549                
ภาคเช้า                  
                        
        
นายอภิชาต  ธิติพิทยาภรณ์
                                               
       
นายศราวุธ  อยู่เกษม
                               
ภาคบ่าย
                                               
นางอุษา  ทัศนวิน
                                               
นางจารุณี  จันทร์เปล่ง
                                               
นางณัฐยาณ์  ประเสริฐอำไพสกุล
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2549                
ภาคเช้า
                                               
นางสาวเสาวลักษณ์  ค้าของ
                                               
นางสาวอมรรัตน์  ชอบธรรมดี                          

 วันที่ 19 สิงหาคม 2549

                                                **รอการนัดหมายจากแผน ก**       -

เพื่อนๆที่จะไปเยี่ยมขอให้ส่งแผนการเยี่ยมก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2549 เป็นอย่างช้า