สื่อการสอนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง Edagr Dale ได้จำแนกสื่อการสอนโดยแบ่งตามประสบการณ์ของผู้เรียน ดังนี้