จากการที่ได้เข้าไปเรียนรู้การนำการจัดการความรู้มาพัฒนางานในระยะเริ่มต้น ไปด้วยใบสั่งให้ไป  ต่อมาได้เรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยจากห้องประชุม แต่เวทีที่ได้ความรู้มากคือบล๊อก gotoknow.org ทำให้ใช้เวลาที่ไม่คอยว่างให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ๆ    มหาวิทยาลัยได้มีการอบรมการใช้ blog ทำให้จดบันทึกเป็น จัดเรียบเรียงเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร   มาถึงวันนี้ดีใจมากที่ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ   ใช้เสื้อ KM - KKU มาเป็นเครื่องมือให้ทุกคนรู้จักการจัดการความรู้  ทุกคนทำ blog ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง(ระดับอาจารย์) ระดับสายสนับสนุนใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน (ประหยัดเวลาในการเรื่องการฝึกอบรม แต่น่าจะฝึกในเรื่องเทคนิคเสริมเฉพาะผู้ต้องการใช้)        ทุกคณะ/หน่วยงานเห็นความเปลี่ยนแปลงใช้โอกาสนี้เติมเต็มให้ทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจด้วยการจัดอบรมความรู้     ระยะต่อมาน่าจะจัดอบรมคุณอำนวย หรือเราจะพากันไปฝึกกับเครือข่าย(มน.)  เพราะคิดว่ามน.ได้จัดอบรมไปแล้วน่าจะต้องการ Teach to learn ต่อเป็นแน่