หลักสูรภาษาไทย ม.๔

การประเมินผล

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๑  รายวิชา  ภาษาไทย ๑  คะแนนตลอดภาค  ๑๐๐

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค /ปลายภาค  = ๖๐/๔๐

 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

พฤติกรรมที่วัด KPA

เครื่องมือวัดและประเมินผล

ช่วงเวลาที่ประเมิน

 

คะแนนระหว่างภาค

 

 

คะแนนปลายภาค

คะแนนรวม

ช่วงที่ ๑

กลางภาค

ช่วงที่ ๒

K

P

A

K

P

A

๑.สามารถอธิบายธรรมชาติของภาษาของภาษาไทยได้

 

 

 

๑-๔

 

 

๑๐

 

 

 

 

 

๒. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

๕-๑๐

๑๐

 

 

 

 

๓.เขียนบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพได้

 

 

 

๑๑๑๒

-

 

 

 

 

 

๔. สามารถอ่านคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้อง ไพเราะ

 

 

 

๑๓

๑๔

 

 

 

 

 

 

 

๕. สามารถอ่านบทความ สารคดี นำมาวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดในการนำมาพัฒนาตนเอง

 

 

๑๕

๒๐

 

 

 

 

 

๖. สามารถเขียนจดหมายกิจธุระได้ถูกต้อง

 

 

 

๒๑-๒๔

 

 

 

 

 

 

๗. สามารถเขียนย่อความจากสื่อต่างๆได้

 

 

 

๒๕-๒๖

 

 

 

 

 

 

 

๘. สามารถสรุปแนวคิด  วิเคราะห์วิจารณ์  ในการใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือ ในการฟังและดูจากสื่อต่างๆโดยนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

๒๗-๓๐

 

 

 

 

 

 

 

๕+๕

 

๙. สามารถพูดแนะนำตนเองได้ถูกต้องและเหมาะสม

 

 

๓๑-๓๔

 

 

 

 

 

 

 

๕+๕

 

๑๐.สามารถวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมด้านต่างๆนำไปประยุกต์ใช้

 

 

๓๕-๔๐

 

 

 

 

 

 

 

๕+๕

 

 

หมายเหตุ คะแนนปลายภาค สอบนอกตาราง  ๑๕ คะแนน  ในตาราง  ๒๕ คะแนน รวม ๔๐  คะแนน

การวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๒  รายวิชา  ภาษาไทย ๒  คะแนนตลอดภาค  ๑๐๐

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค /ปลายภาค  = ๖๐/๔๐

 

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

พฤติกรรมที่วัด KPA

เครื่องมือวัดและประเมินผล

ช่วงเวลาที่ประเมิน

 

คะแนนระหว่างภาค

 

 

คะแนนปลายภาค

คะแนนรวม

ช่วงที่ ๑

กลางภาค

ช่วงที่ ๒

K

P

A

K

P

A

๑.สามารถอธิบายลักษณะสำคัญบางประการของภาษาไทยโดยนำไปใช้สื่อความหมายได้ถูกต้อง

 

 

 

๑-๔

 

 

๑๐

 

 

 

 

 

๒. สามารถใช้คำกลุ่มคำสำนวนและร้อยเรียงเป็นประโยคได้ อย่างเหมาะสม

 

 

 

๕-๑๐

๑๐

 

 

 

 

๓.เขียนบทร้อยกรองประเภทร่ายยาวได้

 

 

 

๑๑๑๒

-

 

 

 

 

 

๔. สามารถอ่านเรื่องสั้นและร่ายได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ

 

 

 

๑๓

๑๔

 

 

 

 

 

 

 

๕. สามารถอ่านบันเทิงคดีประเภทนิทาน นำมาวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดในการนำมาพัฒนาตนเอง

 

 

๑๕

๒๐

 

 

 

 

 

๖. สามารถเขียนโครงการและรายงานการดำเนินโครงการ

 

 

 

๒๑-๒๔

 

 

 

 

 

 

๗. สามารถเขียนย่อความจากสื่อต่างๆได้

 

 

 

๒๕-๒๖

 

 

 

 

 

 

 

๘. สามารถเขียนรายงานเชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงได้ถูกต้อง

 

 

๒๗-๓๐

 

 

 

 

 

 

 

๕+๕

 

๙. สามารถพูดแสดงทัศนะและพูดโน้มน้าวใจเสนอแนวคิดด้วยภาษาที่ถูกต้องได้

 

 

๓๑-๓๔

 

 

 

 

 

 

 

๕+๕

 

๑๐.สามารถวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมด้านต่างๆนำไปประยุกต์ใช้

 

 

๓๕-๔๐

 

 

 

 

 

 

 

๕+๕

 

 

หมายเหตุ คะแนนปลายภาค สอบนอกตาราง  ๑๕ คะแนน  ในตาราง  ๒๕ คะแนน รวม ๔๐  คะแนน

 

แบบบันทึกรายละเอียดการวัดผลประเมินผล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชา ภาษาไทย ๒  ท ๓๑๑๐๒  จำนวนหน่วย  ๑  จำนวน ๒ คาบ/สัปดาห์

ชั้น ม.๔  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๒   ชื่อผู้สอน  นายสมเกียรติ  คำแหง

ที่

เนื้อหา/ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยการเรียนรู้

พฤติกรรมที่วัด

คะแนน

วิธีการวัดผล

เครื่องมือที่ใช้วัดผล

ประเมินผล

ภาระงาน/ชิ้นงาน

K

P

A

รายจุด

กลางภาค

ปลายภาค

สามารถอธิบายลักษณะสำคัญบางประการของภาษาไทยโดยนำไปใช้สื่อความหมายได้ถูกต้อง

 

 

๑๐

 

ทำแบบทดสอบ 

แบบทดสอบ ข้อสอบ

ตอบแบบทดสอบรายจุด๑๐ข้อ

สอบกลางภาค ๑๐ ข้อ

 สามารถใช้คำกลุ่มคำสำนวนและร้อยเรียงเป็นประโยคได้ อย่างเหมาะสม

๑๐

๑๐

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ  ข้อสอบ

ตอบแบบทดสอบรายจุด๑๐ข้อ

สอบกลางภาค ๑๐ ข้อ

.เขียนบทร้อยกรองประเภทร่ายยาวได้

 

 

ตรวจใบงาน

แบบประเมินใบงาน

เขียนนิทานเป็นร้อยแก้ว นำมามาเขียนเป็นร่าย ๑ บท

สามารถอ่านเรื่องสั้นและร่ายได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ

 

 

 

อ่านบทร้อยแก้ว ,ทำนองเสนาะ

แบบประเมินการอ่าน

อ่านร้อยแก้วและร่าย  ๑ เรื่อง

 สามารถอ่านบันเทิงคดีประเภทนิทาน นำมาวิเคราะห์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดในการนำมาพัฒนาตนเอง

 

ตรวจใบงาน

ทำแบบทดสอบ

แบบประเมินใบงาน

ข้อสอบ

เขียนวิเคราะห์นิทาน และนำเสนอในชั้นเรียน ๑ ครั้ง

 สามารถเขียนโครงการและรายงานการดำเนินโครงการ

 

 

ตรวจประเมินโครงการ

แบบประเมินผลงานการเขียน

เขียนโครงการ ๑ โครงการ

สามารถเขียนย่อความจากสื่อต่างๆได้

 

 

ตรวจผลงานการเขียน

แบบประเมินผลงานการเขียน

เขียนย่อความ ๑ เรื่อง

 สามารถเขียนรายงานเชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงได้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

๕+๕

ตรวจรายงานการเขียน (๕)

ทำแบบทดสอบ (๕)

แบบประเมินผลงานการเขียน

แบบทดสอบ

เขียนรายงานเชิงวิชาการ ๑ เรื่อง

 สามารถพูดแสดงทัศนะและพูดโน้มน้าวใจเสนอแนวคิดด้วยภาษาที่ถูกต้องได้

 

 

 

 

 

๕+๕

พูดแสดงแสดงทัศนะ (๕)

ทำแบบทดสอบ (๕)

แบบประเมินการพูด

แบบทดสอบ

พูดแสดงทัศนะ ๑ เรื่อง

 

ที่

 

เนื้อหา/ชื่อเรื่อง/ชื่อหน่วยการเรียนรู้

 

พฤติกรรมที่วัด

 

คะแนน

 

วิธีการวัดผล

 

เครื่องมือที่ใช้วัดผล

ประเมินผล

 

ภาระงาน/ชิ้นงาน

K

P

A

รายจุด

กลางภาค

ปลายภาค

๑๐

สามารถวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมด้านต่างๆนำไปประยุกต์ใช้

 

 

 

 

 

๕+๕

ตรวจใบงาน (๕)

ทำแบบทดสอบ (๕)

แบบประเมินใบงาน

แบบทดสอบ

วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดี

ที่มอบหมาย  ๑ เรื่อง

รวม

๔๐

๒๐

๔๐

รวม ๑๐๐  คะแนน

 

 

ลงชื่อ                                                 ครูผู้สอน                                                                                                                   ลงชื่อ......................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

                 (นายสมเกียรติ  คำแหง)                                                                                                                                                               (นางอุไร  ช่วยเจริญ)

                                                                                                                                                                                                               

ลงชื่อ......................................................ฝ่ายวิชาการ

                                                                                                                                                                                                                                (.............................................)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตรภาษาไทย

หมายเลขบันทึก: 438632, เขียน: 09 May 2011 @ 12:44 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 21:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)