หนานเกียรติ
เกียรติศักดิ์ หนานเกียรติ ม่วงมิตร

รวมพลคนเฒ่าม่วนอกม่วนใจ๋กับการสร้างสุขภาพ


...

สองปีที่ไม่ได้จัดเพราะต่างตำบลต่างก็จัดกันเอง ไม่มาจัดรวม เราจะมาจัดอีกก็เหมือนจะเป็นการซ้ำซ้อน แต่ก็รู้สึกเห็นใจผู้สูงอายุ เพราะหลายคนที่ได้ร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน ในตำบลแล้ว เขาก็ยังอยากจะมาพบปะกับเพื่อน ๆ ต่างตำบลด้วย... 

     สุพิณ ศิริเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา เล่าว่าเดิมทีเดียวผู้สูงอายุทั้งพื้นที่อำเภอเวียงสาทุกตำบล จะมีโอกาสมาพบปะเจอะเจอกันทุกปี แต่ห้องประชุมใหญ่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาแห่งนี้ ก็มิได้ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมแกนนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเวียงสามานานกว่าสองปีแล้ว

     และในวันนั้น ห้องประชุมฯ แห่งนี้ก็ได้กลับมาต้อนรับบรรดาแกนนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเวียงสาร่วม ๑๐๐ คนอีกครั้ง  

     แม้ว่าการประชุมจะกำหนดเวลาไว้เพียงวันเดียว แต่เนื้อหาการประชุมก็อัดแน่นไปด้วยสาระต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางสำหรับการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ด้วย

ในวันนั้น ผู้สูงอายุเขาบอกว่าเขาชอบ อยากจะให้เอารูปแบบทั้งหมดในการจัดประชุมแบบนี้ ไปจัดในตำบลของเขา แกนนำที่เป็นตัวแทนเข้ามาประชุมเขาอยากให้ไปจัดในตำบล อยากให้เพื่อนในตำบลได้รู้เรื่องแบบนี้

     อภิญยา ไปมูลเปี่ยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา เล่าว่าหลังการสิ้นสุดการอบรมแกนนำ ผู้สูงอายุจากพื้นที่ต่าง ๆ เป็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ และเห็นว่าน่าจะมีการขยายผลต่อในระดับตำบล จากนั้นก็ได้มีการจัดประชุมในลักษณะย่อส่วนไปดำเนินการในระดับตำบลทุกแห่ง ซึ่งการจัดประชุมในระดับตำบล จะดำเนินการคล้าย ๆ กับการประชุมในระดับอำเภอที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการดำเนินงานกันเองภายในตำบล ทำกันแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน

     การจัดประชุมแกนนำฯ ในระดับอำเภอนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการรวมพลคนเฒ่าม่วนอกม่วนใจ๋กับการสร้างสุขภาพ อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้ชุดโครงการพี่-น้องสูงวัย อาสาสร้างสุจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในสังคมไทย

     อย่างไรก็ตามการสนับสนุนงบประมาณนั้น มิได้รวมไปถึงการจัดประชุมในระดับตำบล ดังนั้นการดำเนินการจึงเป็นการช่วยเหลือและพึ่งตนเองของชมรมผู้สูงอายุในแต่ละตำบล บางแห่งโชคดีได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล บ่างแห่งก็ต้องระดมค่าใช้จ่ายจัดงานด้วยวิธีอื่น

      อภิญยา เล่าว่า การจัดประชุมในระดับตำบลนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะห่อข้าวมารับประทานเอง การเตรียมการทางกรรมการชมรมระดับตำบลจะแสวงหาความร่วมมือกับสถานีอนามัยในพื้นที่ ประสานขอความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งขอความร่วมมือจากสมาชิกผู้สูงอายุในชมรม และบรรดา อสม. ในพื้นที่ให้มาช่วยตระเตรียมดำเนินการ

     การจัดประชุมในระดับตำบลนี้ ถือเป็นตัวบ่งบอกความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเวียงสา ซึ่งหากพื้นที่ใดยังไม่ดำเนินการ ก็จะถูกกระตุ้นจากคณะกรรมการชมรมจากพื้นที่อื่น ๆ รวมทั้งการรวมตัวกันไปช่วย อภิญยา เล่าว่า

ถ้าตำบลไหนที่ไม่เข้มแข็ง เราก็มาคุยกัน ตอนที่มาประชุมถอดบทเรียน เขาบอกว่าอยากจะเป็นอย่างตำบลนี้บ้าง แต่เขาไม่เข้มแข็ง ทางนี้ก็บอกว่างั้นอย่างนี้เราไปช่วย ให้เขากลับไปรวบรวมผู้สูงอายุ แล้วกรรมการกลางก็จะลงไปช่วย ไปจัดประชุมจัดกิจกรรมให้ เป็นการไปกระตุ้นให้เขารวมกลุ่มกัน

     ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำมวบ เล่าว่า หลังจากประชุมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์มาก อยากจะให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้ความรู้เหล่านี้บ้าง หลังจากนั้นราว ๑ เดือน จึงไปจัดประชุมโดยจำลองรูปแบบการประชุมไปจากการประชุมที่เข้าร่วมดังกล่าว ซึ่งหลังจากจัดประชุมแล้วก็มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านจนครบ มีการส่งเสริมทำกิจกรรมต่าง ๆ

ตอนประชุมที่อำเภอ พาเลขาฯ และเหรัญญิกมาร่วมด้วย มาจากคนละหมู่บ้าน แล้วก็กลับไปจัดประชุมที่ตำบล แล้วก็ได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุของตำบลน้ำมวบ มีสมาชิกจาก ๑๒ หมู่บ้าน การตั้งกลุ่มนี้เป็นครั้งแรก ไม่มีการจัดตั้งมาก่อน ผมไปตั้งกลุ่มผู้สูงอายุได้ครบทุกหมู่บ้าน 

     แม้ว่าแต่ละชุมชนแต่ละตำบลในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จะมีชมรมผู้สูงอายุอยู่แล้ว แต่โดยมากก็มิได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ถึงเวลาก็มาร่วมงานที่ทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น ซึ่งในแต่ละปีก็มีกิจกรรมเพียงหนึ่งถึงสองครั้ง สำหรับกิจกรรมรวมระดับอำเภอก็ยุติไปก่อนหน้านั้นแล้ว

     การเกิดขึ้นของโครงการฯ นี้มีส่วนอย่างยิ่งในการฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งให้ชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาใหม่ได้ กิจกรรมผู้สูงอายุระดับอำเภอกลับมาคึกคักอีกครั้ง ดังที่ สุพิณ และ อภิญญา กล่าวถึงว่า

น่าจะเป็นความเข้มแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุ ดูได้จากการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน ดูจากการจัดกิจกรรมของกลุ่ม จะเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อสองปีก่อนมาก สองปีก่อนนั้นกลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างจะห่อเหี่ยวลงไป ไม่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมกัน เดี๋ยวนี้มีกิจกรรมผู้สูงอายุเกือบทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน มีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมมากขึ้น

     สอดคล้องกับแกนนำชมรมผู้สูงอายุท่านหนึ่งกล่าวในคราวเดียวกันว่า

โครงการนี้ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มผู้สูงอายุตื่นตัวขึ้น เราบอกว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็ได้รับการตอบสนองจากชมรมผู้สูงอายุจากแต่ละตำบลเป็นอย่างดี

     ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุอำเภอเวียงสา เป็นที่รับรู้กันทั่วไปในพื้นที่ และเป็นแบบอย่างให้กับการทำงานสำหรับกลุ่มอื่น ๆ ด้วย อภิญญา กล่าวทิ้งท้าย

ประเทศไทยใช้งบประมาณจำนวมหาศาลหมดไปกับการประชุมสัมมนา โดยเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งต่างก็รับรู้กันดีว่าไม่ได้ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมสักเท่าไร หากเงินดังกล่าวถูกจัดประชุมดังเช่นที่ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเวียงสาทำ สังคมไทยน่าจะกระเตื้องขึ้นกว่านี้อีกไม่น้อย 

 

อ่านเอกสารถอดบทเรียนฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ

 

.

หมายเลขบันทึก: 438470เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2011 19:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (10)

สวัสดีค่ะ

กล่าวทิ้งท้ายได้โดนใจจริง ๆ ค่ะ

สวัสดีครับพี่คิม...

แหะ แหะ แรงไปหรือเปล่าครับ...

สวัสดีค่ะ

เห็นด้วยค่ะ

"....ประเทศไทยใช้งบประมาณจำนวมหาศาลหมดไปกับการประชุมสัมมนา...."

แถมประชุมแล้วไม่ได้อะไรกลับมา

เสียดายเงิน.....ค่ะ

เห็นด้วยกับคุณคิมค่ะ ดีใจที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เห็นแบบนี้แล้วอยากให้มีจัดอัตรากำลังบุคลากรด้านการสร้างเสริมสุขภาพลงไปอยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้นจังเลย สุขภาพคนไทยน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะคะ

  • แบบนี้ ถ้าเอาเรื่องฟันเข้าไป คนเฒ่า เวียงสา ต้องทำได้แน่นอนเลยนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ พี่หนาน ที่นำเรื่องราวดีดี มาแบ่งปัน

สวัสดีครับ พี่ลำดวน 

เสียดายเงินมาก ๆ เลยนะครับ
ปี ืๆ นึงหมดไปมิใช่น้อย... 

สวัสดีครับ คุณศุภิสรา เจริญไพฑูรย์ 

จริง ๆ ในแต่ละพื้นที่ก็มี เจ้าหน้าที่อยู่ครับ เพียงแต่งานล้นมือเพราะการเจ็บป่วยของชาวบ้านมีมากขึ้น
 ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนและแบ่งปันความเห็นครับ...

สวัสดีครับ ป้าหมอ เพื่อนร่วมทาง 

ผมคิดว่าหลายพื้นที่ใน จ.น่านเวิร์คมาก ๆ ครับ
มีอะไรให้ช่วยเหลือแถบนั้นยินดีนะครับ พอจะมีพรรคพวกอยู่บ้าง
แหะ แหะ ยังไม่ได้เริ่มลงมือเขียนของลำปางเลย...

สวัสดีคะ

น่าสนุกนะคะ  แม่ต้อยสงสัยจะต้องชวนน้องเกียรติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกแล้วสิคะ

แม่ต้อยก็กำลังจะเป็นชมรมผู้สุงอายุนะคะ

สวัสดีครับ แม่ต้อย..

งานชุดนี้ผมเขียนให้กับ สสส. ครับ

เป็นชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาะผู้สูงอายุ

เป็นงานในพื้นที่ที่ผมพอมีประสบการณ์อยู่บ้าง

ขอบคุณที่แวะมาเยือนนะครับ...

คึดเติงแม่ต้อยเสมอครับ...

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี