PowerPoint File ประกอบโครงการ "KM กับบัณฑิตอุดมคติไทย" เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา แยกเป็นของแต่ละท่าน ดังนี้ครับ

         1. PowerPoint File ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช Click
            (KM เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ)

         2. PowerPoint File ของ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร Click
            (เกริ่นนำการประชุมและสรุปการประชุม)

         3. PowerPoint File ของ อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ Click
            (แนะนำ KnowledgeVolution เพิ่มเติม 2 สไลด์)
            (แนะนำ KnowledgeVolution สไลด์อื่น ๆ) Click 

            ** การแนะนำ KnowledgeVolution มีหลายท่านที่ได้กรุณาจัดทำคู่มือไว้ ท่านที่สนใจสามารถเลือกใช้ได้จากหน้าแรกของ http://gotoknow.org  ครับ **

         วิบูลย์ วัฒนาธร