สรุปบทเรียนที่ได้จากการประชุม  KM แผลกดทับเขต 2  วันที่ 18 กรกฏาคม 2549

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม

1.           การประชุมในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความคิดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันและดูแลแผลกดทับเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2549 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เพื่อจัดการความรู้ที่ดีที่มีอยู่ในแต่ละโรงพยาบาลมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดูแลดูผู้ป่วยให้ดีขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องแผลกดทับซึ่งเป็นเรื่องที่ ทุกโรงพยาบาลทำได้ดีอยู่แล้ว  เกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติแผลกดทับ( Cop pressuresore )

2.      มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นปัญหาที่สำคัญในหน่วยงานของตนเอง โดยใช้กิจกรรมที่ทุกคนทำอยู่เหมือนๆกัน  เป้าหมายเดียวกัน  จะทำให้ทุกคนพูดภาษาเดียวกันเข้าใจกันง่ายขึ้น

3.        กิจกรรมของพวกเราในครั้งนี้ จะถูกนำไปเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปี 2549 ของผู้บริหารฯในวันที่ 13 – 15 นยายน 2549ที่ระยอง

กิจกรรม

-        ร่วมกันทดลองทำ ตารางอิสรภาพเพื่อกำหนด เป้าหมาย และ ลำดับขั้นตอนของการพัฒนา หน่วยงานภายในเขต 3 ที่ทุกโรงพยาบาล ร่วมพัฒนาให้บรรลุถึงขั้นสุดท้าย  โดย แยกออกเป็น 3 ระดับ เริ่มต้นจากหน่วยงาน   จนกระทั่ง ถึงชุมชน แบ่ง หัวข้อที่ประเมิน เป็น  การวางแนวทางป้องกันแผลกดทับ   การปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด  และ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ   และให้ทุกโรงพยาบาลประเมินตนองว่าอยู่ในระดับไหนในแต่ละหัวข้อ

                 นัดหมายอีกครั้ง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช  และให้ การบ้านไปเก็บรวบรวม จำนวนแผลกดทับที่เกิดขึ้นทั้งแต่เดือน ตุลาคม 2548 ถึง มิถุนายน 2549 แบ่งแยกเป็นเกรด 2 –4 และจำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยในในช่วงเวลาเดียวกัน    และให้นำนวตกรรม  คู่มือ  ระเบียบปฏิบัติ  ที่เป็นอกสารอิเลกโทรนิกมาในครั้งต่อไเป็นจัดเป็นตลาดนัดความรู้แผลกดทับ

 

บทเรียนที่ได้จากการประชุมกลุ่มครั้งที่ 1

-           สมาชิกกลุ่มควรมีพื้นฐานความรู้ในเรื่อง  KM มาบ้างเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

-           สมาชิกกลุ่มควรเป็นคนกลุ่มเดิมเพื่อให้สามารถพูดคุยได้ต่อเนื่อง