เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ได้มีส่วนร่วมในการเข้าอบรม เรื่อง การดำเนินการภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรณี: การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการได้เข้าร่วมอบรม ถือว่าการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มีประโยคหนึ่งที่จะเล่าสู่กันฟัง "รับฟังความคิดเห็น และความถึงพอใจของสังคม" ในสังคมปัจจุบัน จะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต้องมีการคิดอะไรใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา