แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

  ติดต่อ

  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งควรมี การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งควรมี การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปเป็นแนวทาง/ขั้นตอน ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้

 1. การประกาศนโยบายและแนวทาง ในการประกันคุณภาพการศึกษา

 2. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการดำเนินการ ให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วไป นับตั้งแต่ การกำหนดองค์ประกอบ/ ดัชนีที่มีผลต่อคุณภาพ การควบคุมคุณภาพภายใน การตรวจสอบ/ ประเมินคุณภาพ

 3. การสร้างความรับรู้ และการยอมรับ ในระบบการประกันคุณภาพที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจอย่างแท้จริง

 4. การจัดทำคู่มือคุณภาพ (Quality manual) เพื่อใช้เป็น คู่มือในดำเนินการประกันคุณภาพ

 5. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

 6. การจัดทำแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การรายงานต่างๆ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ

 7. มีการกำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพ ที่ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 8. มีการจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง/ รายงานการประเมินตนเอง และการเตรียมพร้อม เพื่อรับการตรวจสอบ/ประเมิน จากภายในและภายนอก

 9. มีการตรวจสอบ/ประเมินภายใน เป็นระยะ (ปีละ 1 ครั้ง)

 10. มีการรับการตรวจสอบ และประเมินจากภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา

 11. การจัดให้มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการเฉพาะ                                                                                               ที่มา : เว็บไซต์ของงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มือใหม่ด้านประกันคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 43736, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:35:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประกันคุณภาพการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)