ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เข้ามาทำงานทางด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งจากการจัดทำ SAR ของหน่วยงานก็พบปัญหาในเรื่องการหาข้อมูลอ้างอิงให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้/ดัชนีแต่ละตัว โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในการหาข้อมูลอ้างอิง คือ ข้อมูลนั้นมีอยู่แต่ยังไม่เป็นรูปธรรม หรือ ขาดหลักฐานสนับสนุนให้เห็นเป็นภาพชัดเจน  ทำให้ได้ข้อคิดที่ดีแก่เรา ว่า ในการทำ SAR ของปีต่อไป ก่อนอื่นจะต้องจัดทำแผนของหน่วยงานให้รองรับและสนับสนุนกับการรายงานการประเมินตนเองได้ด้วย