ธวัชชัย และจารุวรรณ (2529) ได้ ศึกษา ข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยสำรวจข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านโคกสะอาด อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความคิดเห็น การปฏิบัติตน และพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอุจจาระร่วง ผลการศึกษาที่สำคัญ พบว่า สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านยังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งมีส่วนเอื้ออำนวยให้เกิดโรคในหมู่บ้านได้ง่าย ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการป้องกันและการรักษาโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและ โรคอุจจาระร่วง