นิภา (2529) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเด็กอายุต่ำกว่า 48 เดือน โดยสุ่มตัวอย่างเด็กคนสุดท้องจากครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรรมใน 8 หมู่บ้าน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลจากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (path analysis) พบ ว่า ปัจจัยที่มีผลทางตรงต่อค่าน้ำหนักตามอายุ และส่วนสูงตามอายุ ได้แก่ กาสุขาภิบาลในครัวเรือน การได้รับภูมิคุ้มกัน และอายุของมารดา