ต้องรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2549 ต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 นะคะ