ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2549 แล้ว