ไพบูลย์และคณะ (2525) ได้ศึกษา ผลของการเฝ้าระวังสุขภาพและการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านอนามัยของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3-6 ในโรงเรียนสามแห่งในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยกำหนดวิธีสุ่มตัวอย่างสำหรับโรงเรียนเปรียบเทียบโรงเรียนทดลองที่ 1 (เฝ้าระวังสุขภาพ) และโรงเรียนทดลองที่ 2 (เฝ้าระวังสุขภาพและสอนสุขศึกษา) ทำ การทดสอบความรู้ และการปฎิบัติตนทางด้านอนามัยก่อนและหลังการทดลอง ผลการทดลองพบว่า คะแนนสอบความรู้ และการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนในโรงเรียนที่ทดลองที่สอง มีความแตกต่างกันก่อนและหลังการทดลอง