จากที่ครูเล็กได้นำแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านคล่องมาแบ่งปันให้เพื่อนครูผู้ร่วมอาชีพได้นำไปพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง   ซึ่งก็เป็นการพัฒนาโรงเรียนของตนเองควบคู่ไปด้วย  และมีคุณครูจากหลายโรงเรียนส่ง mail มาขอแบบฝึกไปใช้  ก็แสดงให้เห็นว่าคุณครูของเราไม่นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาการอ่านของเด็กของตน     วันนี้ครูเล็กจึงมารายงานผลการพัฒนาการอ่านหลังจากที่ใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านค่ะจากปีการศึกษา 2553  ที่ผ่านมา  เมื่อได้รับนโยบายว่า สพป.รบ.2 จะประเมินการอ่านของนักเรียนทั้งเขต   ซึ่งเราได้รับการประเมินในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2554  ต่อจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (NT) และตั้งเกณฑ์ว่านักเรียนทุกคนจะต้องอ่านได้ไม่ต่ำกว่า 18 คำ จาก 20 คำ ภายในเวลา 3  นาที พวกเราคณะครูทุกคนร่วมกันพัฒนาทักษะการอ่านอย่างจริงจัง   และรอผลว่าโรงเรียนของเราจะมีผลเป็นอย่างไร   และหลังจากปิดเทอม  ครูเล็กได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  แต่ ณ วันนี้ ผลยังไม่เป็นทางการนะคะ(รู้ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการอ่านของเขต)  โรงเรียนของเรามีผลการประเมินได้ร้อยละ  90.69  (รวมทั้งโรงเรียนไม่แยกระดับประถม  มัธยม และเอกชน) อยู่ในลำดับที่ 35 จากโรงเรียนทั้งหมด 175  โรงเรียน  คือ

              อำเภอบ้านโป่งจำนวน   51  โรงเรียน

              อำเภอโพธารามจำนวน  52  โรงเรียน

              อำเภอดำเนินสะดวกจำนวน   25  โรงเรียน

              อำเภอบางแพจำนวน      24  โรงเรียน

              โรงเรียนเอกชนจำนวน    23  โรงเรียน

         จากผลที่ได้พวกเราทุกคนก็ภูมิใจนะคะ  ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่เราทำเต็มที่  แต่ว่าปีนี้ผลที่ได้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราต้องพัฒนาการอ่านต่อไปและอย่างต่อเนื่อง   และคาดหวังไว้ว่าปีหน้าผลต้องดีกว่าเดิม   เพราะเรารู้ว่าเราจะต้องพัฒนานักเรียนคนไหนต่อ  และจากการพัฒนานักเรียนอ่านคล่องครั้งนี้จะส่งผลให้นักเรียนอ่านคล่องมากขึ้น    เราจะพัฒนาการอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเราให้ดียิ่งขึ้น  และ ท่าน ศน. ท่านจะแต่งตั้งกรรมการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ผ่านการประเมินด้วย  ถ้ามีแบบฝึกครูเล็กจะนำมาแบ่งปันในโอกาสต่อไปนะคะ  ถ้าคุณครูท่านใดท้อ  หรือเหนื่อย ก็ขอเป็นกำลังใจให้  และที่สำคัญที่สุดมาร่วมกันทำความดีถวาย "พ่อหลวง" กันเถอะนะค่ะ