ในการปฏิบัติบัติงานให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องทำงานเป็นทีม  และงานจะมีคุณภาพเพียงใดก็ขึ้นอยู่ความสามารถในการทำงานของทีมงาน วิธีการที่จะทำให้ทีมงานมีความสามารถใกล้เคียงกันก็คือการที่ให้ทีมงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเวียนงาน  ในการทำงานบางอย่างบางท่านมีข้อจำกัดและมีจุดเด่นในตัวในบางครั้งต้องทำใจในเรื่องข้อจำกัด  แต่ถ้าทุกคนเข้าใจและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้นี้แหละจะช่วยได้ทีมงานกลุ่มงาแผนและบริหารทรัพย์สินประกอบดัวย

 

             ใครเป็นใครวันหลังจะเฉลยในบล๊อกแต่ละท่าน

                  ขอบคุณท่านอาจารย์ Beemanที่ได้เล่าวิธีการลงภาพหลายภาพทำได้แล้วดีใจมาก

                                                          จรัสศรี KKU.