พ.ส.ร. ใครๆก็อยากได้

การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                         สวัสดิการ คือสิ่งที่ทุกคนอยากได้ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในราชการ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิ น้อยคนนักที่จะสละสิทธิของตนเอง มีแต่จะขอรับสิทธิหากมีช่องทาง เพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง กลุ่ม ในอันที่จะรักษา "ความเท่าเทียม"ที่ชอบอ้างกัน

                  พ.ส.ร. หมายถึง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ เป็นสวัสดิการเก่าๆที่พึ่งฮือฮา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากคนที่ได้รับ ได้มีเงินเพิ่มพิเศษ ควบคู่กับเงินเดือนรายเดือน และดูจะเป็นเรื่องฮิต หากมีการถามว่า "คุณได้รับ เงิน พ.ส.ร.หรือยัง"

                  การได้รับ พ.ส.ร.จึงเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ .. ๒๕๒๑ ซึ่งมีหลายมาตรา เช่น

             ข้อ ๑๐ การให้บำเหน็จพิเศษสำหรับการสู้รบ ให้ได้รับเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน เรียกว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (...) โดยได้รับเพิ่มตามอัตราชั้นหรือขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างและในกรณีที่ได้รับ พ...เกินกว่าอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างชั้นหรือขั้นสูงสุดของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างประจำในส่วนราชการ องค์การของรัฐ กิจการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ชั้นหรือขั้นที่เกินกว่านั้น ให้ใช้วิธีเพิ่ม พ...เป็นพิเศษในแต่ละชั้นหรือขั้นในอัตราร้อยละห้า โดยถือหลักเกณฑ์ พิจารณาดังต่อไปนี้  

             ๑  ผู้ที่ได้ทำการสู้รบหรือต่อสู้ด้วยความกล้าหาญ หรือทำการสู้รบหรือต่อสู้เป็นผลดีแก่หน่วย จนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบหรือต่อสู้

           ๒  ผู้ทีได้ทำการสู้รบหรือต่อสู้เป็นผลดีแก่หน่วย หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบหรือต่อสู้

           ๓  ผู้ที่ได้ทำการสู้รบหรือต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการกระทำของศัตรู

          ๔  ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทำของศัตรู หรือได้รับบาดเจ็บสาเหตุจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ โดยอุบัติเหตุนั้นมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง ผู้ที่ได้ทำการสู้รบหรือต่อสู้ แต่มิได้รับบาดเจ็บ อาจได้รับ ..  

          ๕ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการด้วยความเรียบร้อยในย่านอันตราย ตามที่ ก....กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

       ข้อ ๑๘ การพิจารณาให้ได้รับ พ... ให้ถืออัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างในเดือนสุดท้าย ของเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

     อ้างอิง  http://www.pocnara.go.th/narathiwat/support/psr/file001.pdf 

  ส่วนได้อย่างไรนั้น มีแนวทางในการขอและได้มา  ดังนี้

           หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอรับ  พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ มีคุ ณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าตอบแทนการช่วยเหลือ ฯ (ระเบียบ บ.ท.ช.) มี ๒ ประการ คือ กรณีตามพฤติกรรม   และกรณีตามระยะเวลา  

               หลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรณี  ตามพฤติกรรม   สรุปได้ดังนี้

  คุณสมบัติ

๑.     เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำลังพลในโครงสร้างของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

๒.    เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

๓.    เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ย่านอันตรายใน ๓ จชต. ( จว.ย.ล. , จว.ป.น. และ  จว.น.ธ. )

๔.    มีสิทธิได้รับการพิจารณา พ.ส.ร. ตั้งแต่ ๑ ขั้น ถึง ๔ ขั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของบุคคลแต่ละราย ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ ๑๐.๑ ๑๐.๔

๕.    ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องต่อหน้าที่

  เอกสารที่ใช้ในการเสนอขอ พ.ส.ร.

๑.      แบบคำขอ  พ.ส.ร. (บ.ท.ช.๒) เป็นรายบุคคล

๒.    หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

๓.     สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่

๔.     สำเนาคำสั่งพ้นหน้าที่

๕.     สำเนารายงานการสูญเสีย  กพ.๔

๖.      สำเนารายงานการสูญเสียทางเอกสาร กพ.๓

๗.     สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการของหน่วย (สาเหตุการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ) พร้อมพยาน     ผู้รู้เห็นเหตุการณ์  อย่างน้อย  ๓  นาย

๘.     สรุปผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมแผนที่สังเขป หรือบันทึกประจำวัน (จนท.ตร.    รับรองสำเนา)

๙.      แบบ บ.ท.ช.๖ (หลักฐานทางการแพทย์)

๑๐. หลักฐานการป่วยเจ็บและการรักษาพยาบาล (รักษาครั้งแรกที่ใด และส่งต่อที่ใด ใช้ข้อมูลทั้งสอง รพ.)

      หลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรณี  ตามระยะเวลา  สรุปได้ดังนี้

  คุณสมบัติ

๑.     เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำลังพลในโครงสร้างของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

๒.    เป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

๓.    เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ย่านอันตรายใน ๓ จชต. ( จว.ย.ล. , จว.ป.น. และ  จว.น.ธ. )

๔.    ปฏิบัติงานต่อเนื่องติดต่อกัน ๖ เดือนขึ้นไป

๕.    ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือข้อบกพร่องต่อหน้าที่

๖.     มีสิทธิได้รับการพิจารณา  พ.ส.ร. ๑ ขั้น ในหนึ่งปีงบประมาณ

  เอกสารที่ใช้ในการเสนอขอ (กรณีขอเป็นส่วนรวม ทั้งหน่วยงาน)

๑.      แบบคำขอ  พ.ส.ร. (บ.ท.ช.๒) 

๒.    แบบบัญชีรายชื่อและคำรับรองผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่ย่านอันตราย

๓.     บัญชีข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่ย่านอันตราย

๔.     สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่  คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่ง (ถ้ามี) และคำสั่งพ้นหน้าที่ (รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องกัน  ๖ เดือนขึ้นไป)

๕.     แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี )

แนวทางการเสนอขอ พ.ส.ร. ของ  พตท. และ นขต.

๑.      หน่วยในโครงสร้างของ พตท. ต้องเสนอ  พตท.(ผ่าน ฝธก.พตท.) ทั้งหมด

๒.     กกล.ศรีสุนทร, กกล.สันติสุข, ฉก.อโณทัย, กกล.ตำรวจ, ฉก.หมายเลข ๑ ตัว, ๒ ตัว, ฉก.เพชราวุธ,ฉก.นย.ทร. และ ฉก.ทพ. ให้เสนอ พตท.(ผ่าน ฝธก.พตท.) ได้โดยตรง

๓.     นขต.บก.กกล.ศรีสุนทร, นขต.กกล.สันติสุข, นขต.ฉก.อโณทัย และ นขต.กกล.ตำรวจ    ให้เสนอ พตท. ผ่านสายการบังคับบัญชา

๔.     หน่วยในโครงสร้างของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เสนอขอผ่าน กองรมน.ภาค ๔ สน. โดยตรง

                  วิธีการเสนอขอและการลงนาม 

 ๑.  ให้รวมบัญชีรายชื่อของข้าราชการสังกัดกระทรวงเป็นบัญชีเดียวกัน

๒.  ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามใน  แบบคำขอเงินเพิ่มเติมสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.) หรือเงินรางวัล  สำหรับการสู้รบ ( แบบ บ.ท.ช.๒ )   ฉบับที่ส่งให้  กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

๓.    ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามใน หน้าสุดท้าย ของบัญชีรายชื่อและคำรับรองผู้ปฏิบัติราชการฯ ฉบับที่ ส่งให้ กองรมน.ภาค ๔ สน.

         ๔.  หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามในหน้าสุดท้ายของบัญชีข้อมูล  

    อ้างอิง :http://www.pocnara.go.th/narathiwat/support/psr/index.asp

   ดูแล้ว  ความยากลำบากในการที่จะได้รับ พ.ส.ร.  ต้องได้คนที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือราชการที่แท้จริง  เป็นสวัสดิการที่รัฐให้การช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือ ตอบแทน ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งในช่วงนี้ส่วนราชการบางหน่วยได้เบิกจ่ายเงิน พ.ส.ร.ให้กับข้าราชการที่มีคำสั่งไปแล้ว   บางส่วนราชการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

         บางคนไม่เข้าใจคำว่า พ.ส.ร.  และอยากได้ เงินสวัสดิการนี้ บางรายถึงกับร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อพึงใช้สิทธิของตนเอง   ลองกลับไปอ่านอีกครั้งว่า วัตถุประสงค์ของการให้เงินสวัสดิการนี้.......เพื่ออะไร    

                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำสำคัญ (Tags)#พ.ส.ร.

หมายเลขบันทึก: 434754, เขียน: 09 Apr 2011 @ 20:16 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:40 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ครูคนหนึ่ง
IP: xxx.173.184.234
เขียนเมื่อ 

ค้างคาใจในหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยเฉพาะในสถานศึกษา บางคนได้ แต่บางคนไม่ได้ทั้งที่ตั้งบนพื้นฐานความเสี่ยงที่เหมือนกัน ชีวิตก็ชีวิตเดียวเหมือนๆกัน ทั้งโรงเรียนรุ่นเราได้ทุกคน เหลือเราคนเดียว

คนชายแดน
IP: xxx.173.204.252
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นตำรวจที่นราธิวาสมาสองปีแล้วกำลังพลโรงพักยังไม่ทำเรื่องขอให้เลย เป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจ ถามดูบอกว่าไม่เข้าหลักเกณท์