ระเบียบวาระการประชุมประคมตำบลหันตรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่  วันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องติดตามสถานการณ์ยาเสพติดมี หมู่ 3 ,6ที่โดนคดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (อปพร)ประจำปี2554ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2554

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2554 ระว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่4 เรื่องการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์สีบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยประจำปี 2554 ในวันที่ 12 เมษายน 2554มีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าวัดหันตราและชมรมผู้สูงอายุตำบลหันตรามีการรับโล่พ่อ แม่ดีเด่น และมีกิจกรรมของผู้สูงอายุ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนช่างแสงตอนโค้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ระเบียบวาระที่ 6,7,8,9 เรี่องของสภาวัฒนธรรมตำบลหันตรา และชมรมผู้สูงอายุตำบลหันตรา

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องของส่วนราชการครู กศน.ตำบลหันตราได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปี2554ในวันที่ 22,23 เมษายน 2554ที่ห้องศูนย์การเรียนเวลา9.00นเป็นต้นไปเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน 1วุฒิการศึกษาตัวจริง

2สำเนาทะเบียบ้าน 3 บัตรประชาชน 4 รูปถ่าย 3 ใบ