พระโพทองผองทวยราษฎร์        สุขุมาลย์ชาติ
วิไลลักษณ์วงศ์จักรี
    จะแจ่มจรัสรัศมี            ร้อยกรองกวี
ฤาร้อยแก้วก็แพรวพรรณ    
    อเนกศาสตร์สุดจะสรร        อเนกศิลป์อัน
พระเมธีเชี่ยวปรีชา
    พระมหากรุณา            เพียงแผ่นนภา
แผ่ทั่วปถพีไทย
    ภยทุกข์รุกแห่งไหน            ป่าดงพงไพร
ทุรคา ฤ ลำเค็ญ
    ทรงบำบัดขจัดภัย            บ มิละเว้น
พูนพิสิฐนิจนิรันดร์ฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 10 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์