บุญญาพระแผ่ปก        พสกไทยวิไลแสน
เทพไท้ประทานแทน            ภิบาลให้มโนรมย์
    ครรลองพระจรรยา        ก็โสภาสง่าสม
ไทยเทศก็ชื่นชม            วจีซ้องสะพรึบไป
    การุญพระมากล้น        ประดุจฝนวิสุทธิ์ใส
รินหลั่งชะโลมใจ            ตลอดกาลนิรันดร์มา
    ไพร่ฟ้าประสบทุกข์        ทุรายุคอนาถา
อาทรและนำพา            ระงับปลิดพิพิธภัย
    พูนเพิ่มพิชาชีพ        พระเร่งรีบจะแก้ไข
เดือดร้อนประการใด            พิจารณ์จัดเหมาะสมดี
    ไม่อาจประมวลเรื่อง        พระรุ่งเรืองประภัสสร์ศรี
งามเอกอเนกมี            ผิว่านับก็เกินพันฯ
    

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 5 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์