ศุภวารมหา        สิริกาลสมัย
จุติองค์อรไท            ปิยราษฎร์รติรมย์
    จริยาอิริยา        พระสง่าสรสม
วรหน่อนรุดม            พิศสุขสุมนัส
    พระมหากรุณา        วิปุลาวิยฉัตร
สิขราวนชัฎ            พระระงับภิทภัย
    ธรศาสตร์ธรศิลป์    พระประพิณวิพุธใส
พหุระดะไป            บมิพักมิผละภาร
    ทะนุศาสน์ทะนุไทย    ลุประไพลุพิศาล
วิเมลืองและตระการ        กรณียคละไป
    พระตริรัตน์อภิบาล    พระสราญสุขใส
นิรโรคนิรภัย            ภิยโยจิรชนม์

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 23 กันยายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์