พระงามจรียา        สุวภาผะผ่องศรี
ประดาประชาชี            อภิรมย์พระครรลอง
    ณ กาลเฉลิมชนม์        รติล้นพสกผอง
ชุลีพลีซ้อง            สดุดีเพราะปรีดา
    ฤทัยพระการุญ        อธิคุณประจักษา
ประหนึ่งสุรียา            มิละฉายกระจายไป
    พระหัตถะทั้งสอง    จะประคอง ณ แห่งไหน
พสกประสบภัย            จะขจัดวิบัติพลัน
    ยุคลพระบาทไท้        จรไปมิไหวหวั่น
สิขรพนาวัน            บ ระย่อระยั้งภาร
    ประวัติศาสตร์ปราชญ์    อนุศาสตร์ทหารหาญ
พระอักษราชาญ            ชวลิตลิขิตบรรณ ฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 24 กันยายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์