เปี่ยมพระกรุณล้ำ        ฉ่ำชะไผทผอง
แดนทุรคาครอง            ท่องจรดลไป
    ปัดภยลำเค็ญ        เป็นอุปนิสสัย
ตรองตริพิจารณ์ไกล                       ช่วยอุปถัมภก
    แดนทุรกันดาร        ย่านทลิทาตก
ทรงทะนุหยิบยก            อาชิวใหม่พลัน
    ศิลปะสูงส่ง        ทรงอนุรักษ์สรรพ์
เพื่อจะมิให้บรร-            ลัยและสถิตคง
    ชาติและพระศาสน์เล่า    เอาพระหทัยส่ง
เสริมสุภดำรง            นิตยกาลไป
    ภารพระอเนกพุฒ    สุดคณนาไหว
นามพระกระเกริ่นไกล        ปรียะประชาชนฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 8 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์