องค์กรนักศึกษา กศน.

องค์กรนักศึกษา กศน.สื่อกลางเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน

ความคืบหน้าคู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.

นายศุภัชณัฏฐ์  หลักเมือง

ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) กศน.อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

---------------------------------------

          ผมได้มีโอกาสร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ร่างระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. .............  และพัฒนาคู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔  และร่วมประประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.  เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔     ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุม ช่วยเติมเต็ม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับคณะทำงาน  สิ่งสำคัญ คือ วัตถุดิบ ตัวร่างคู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ได้รับการเอาใจใส่และยกร่างมาเป็นอย่างดี จากผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ (นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์) นายสมบัติ ซอหะซัน และน้องจากกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการเป็นอย่างดี

          ความคืบหน้าในปัจจุบัน คือ ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการประกาศ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ซึ่งระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็จะเป็นแนวทาง ให้สถานศึกษา หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ ได้ปฏิบัติ ส่งเสริม และสนับสนุน ตามระเบียบดังกล่าว สำหรับการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. ในการประชุมครั้งนี้  มีความคืบหน้าไปอย่างมาก และคณะทำงานได้นำแนวทางของระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเป็นหลักการในการเขียนคู่มือในครั้งนี้ และจากการประเมิน    ของคณะทำงานคิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗ – ๙๘ เหลือเพียงการเพิ่มเติม และการตรวจสอบสุดท้ายอีกเล็กน้อย ก็คาดว่าน่าจะจัดส่งให้สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ได้ทันภาคเรียนที่ ๑     ปีการศึกษา ๒๕๕๔

           วัตถุประสงค์ที่สำคัญขององค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. ๒๕๕๔      คือ ๑) เพื่อให้นักศึกษา กศน. ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนา  การเรียนรู้ และสามารถจบหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ ๒) เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้นักศึกษา กศน. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ๓) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา กศน. มีส่วนร่วม    ในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

          ทั้งนี้ องค์กรนักศึกษา กศน. ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง องค์กร นักศึกษา กศน.ในสถานศึกษา กศน.อำเภอ/เขต  องค์กรนักศึกษา กศน.  ในสถานศึกษาขึ้นตรงต่อสำนักงาน กศน. และองค์กรนักศึกษา กศน.จังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่เกิดจากการรวมตัวกันของ องค์กรนักศึกษา กศน. ในสถานศึกษาดังกล่าวด้วย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนรัก เพื่อนเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรนักศึกษา กศน.สื่อกลางเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

หมายเลขบันทึก: 433418, เขียน: 30 Mar 2011 @ 12:08 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 20:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)