งานหอพักนักศึกษา  จัดโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านหอพัก

ประจำทุกปีการศึกษา  ในช่วงเปิดภาคการศึกษา