หลักเกณฑ์การสนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชาวบ้าน

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

           ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และได้ออกข้อบังคับว่าด้วยโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้าน ประกอบกับศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) ได้อนุมัติโครงการจัดสวัสดิการโดยชุมชนและท้องถิ่นแบบบูรณาการ เป็นงบประมาณจำนวน 31.1 ล้านบาทนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของขบวนเครือข่ายองค์กรองค์กรชุมชนที่ตระหนักร่วมกันว่าจำเป็นต้องส่งเสริมพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมแก่ชาวบ้าน โดยการสนับสนุนการฟื้นฟูสวัสดิการให้สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของชาวบ้านในชุมชนได้ และเพื่อให้การจัดสวัสดิการชาวบ้านเกิดผลรูปธรรมสู่การปฏิบัติและพัฒนาเป็นนโยบายต่อไป จึงควรมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนพัฒนาขบวนการและกองทุนสวัสดิการชาวบ้านดังนี้

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นกลไกการประสานสนับสนุนการจัดสวัสดิการชาวบ้าน ให้เป็นโครงสร้างระบบสวัสดิการของชุมชนท้องถิ่นที่ชุมชนเป็นเจ้าของการพัฒนา ขยายผลให้กว้างขวางและพัฒนาเป็นนโยบายของประเทศ

  • ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชาวบ้านที่ชาวบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการ โดยชาวบ้านมีบทบาทสำคัญ และเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานต่าง ๆ

  • รณรงค์เผยแพร่การสร้างสำนึกของชาวบ้านในการตระหนักรู้และพึ่งตนเองผ่านกระบวนการจัดสวัสดิการชาวบ้าน

  • ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อการจัดสวัสดิการแก่กองทุนสวัสิดิการชาวบ้านในส่วนที่เกินความสามารถของกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน

  • สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดความรู้ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชาวบ้านที่เชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการ ภาครัฐและอื่น ๆ

ข้อ 2 คุณสมบัติเครือข่ายสวัสดิการชาวบ้านในท้องถิ่น

  • เป็นเครือข่ายสวัสดิการชาวบ้าน ที่เกิดจากการรวมตัวด้วยความสมัครใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบสวัสดิการ ในท้องถิ่นและการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง

  • มีระบบการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมจากสมาชิกและภาคีพัฒนา ที่เปิดเผย โปร่งใน ตรวจสอบได้

  • เป็นเครือข่ายที่สมาชิกมีการให้ออมสม่ำเสมอต่อเนื่อง หรือนำรายได้/ผลกำไร จากการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย มาจัดเป็นกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน

  • เป็นเครือข่ายที่มีการประสานงานมีแผนการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีพัฒนาต่าง ๆ ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชาวบ้าน

ข้อ 3 การเสนอโครงการและงบประมาณ

  1. จัดกระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชาวบ้าน โดยมีการประชุมร่วมกันของสมาชิกและภาคีสนับสนุนการจัดการระเบียบ กติกา ที่ผ่านความเห็นชอบร่วมกันของสมาชิก

  2. ข้อมูลสำคัญประกอบการเสนอมีดังนี้คือ

 • ข้อมูลพื้นฐานของเครือขายและการจัดสวัสดิการที่ผ่านมา

 • รูปแบบวิธีการจัดสวัสดิการปัจจุบัน/ระเบียบกองทุนและรายงานฐานนะการเงิน

 • โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการ

 • รายงานการประชุมและข้อมูลสมาชิกกองทุน

 • ความสำพันธ์การประสานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • เครือข่ายสวัสดิการชาวบ้าน นำเสนอโครงการผ่านขบวนการสวัสดิการของพื้นที่แต่ละภาค

 • ข้อ 4 หลักเกณฑ์และการพิจารณาโครงการ

           เน้นการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายและกองทุนสวัสดิการชาวบ้านให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้และขยายผลไปสู่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ และมีการประสานเชื่อมโยงระบบสวัสดิการชาวบ้านกับระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐอย่างเกื้อกูลกัน

  4.1  เกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

   • เป็นโครงการที่มีการดำเนินการจัดระบบกองทุนสวัสดิการระดับท้องถิ่นแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

   • เป็นโครงการกองทุนสวัสดิการที่มีการประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนหรือมีแผนงบประมาณที่จะสนับสนุน

   • เป็นโครงการที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากขบวนในการทำงานร่วมกันของท้องถิ่น

  4.2 คณะกรรมการโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้านมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนโครงการและงบประมาณตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1

  ข้อ 5 งบประมาณสนับสนุน

   1. เงินอุดหนุนและงบพัฒนาความเข้มแข็ง กองทุนสวัสดิการชาวบ้านระดับพื้นที่โดยสัมพันธ์กับเงินกองทุนของสมาชิกกองทุนละไม่เกิน 100,000 บาท

   2. งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาขบวนสวัสดิการชาวบ้านในภาคให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของขบวนการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้านระดับภาคภายในกรอบการสนับสนุนที่คณะกรรมการโครงการกำหนด

   3. งบประมาณสนับสนุนการจัดสวัสดิการชาวบ้านในส่วนที่เกินความสามารถของกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน

  ข้อ 6 การจ่ายเงินสนับสนุน

   • การจ่ายเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชาวบ้านจ่ายให้สัมพันธ์กับเงินกองทุนของสมาชิก โดยแบ่งจ่ายตั้งแต่ 2-4 งวดดังนี้

    • งวดแรก เบิกจ่ายเมื่อคณะกรรมการโครงการได้อนุมัติโครงการและได้จัดทำบันทึกความร่วมมือในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว

    • งวดที่ต่อไป จ่ายเมื่อกองทุนสวัสดิการชาวบ้านได้ส่งรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการของเครือข่าย

   • การสนับสนุนงบพัฒนาการขับเคลื่อนขบวนการพัฒนาระบบสวัสดิการชาวบ้านในภาคจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการของภาคที่ตามกรอบการสนับสนุนของโครงการ

  ข้อ 8 การติดตามสนับสนุนและตรวจสอบ

   • เครือข่ายผู้เสนอโครงการรายงานความคืบหน้ากองทุนสวัสดิการทุก 6 เดือน ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

   • คณะอนุกรรมการประสานสนับสนุนขบวนการพัฒนาสวัสดิการชาวบ้านระดับภาค และจังหวัดมีบทบาทสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน ส่งเสริมพัฒนาและติดตามประเมินผล

   • การประชุมใหญ่ประจำปีของผู้แทนกองทุนสวัสดิการตำบล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของขบวนการสวัสดิการชาวบ้าน เพื่อสรุปบทเรียนองค์ความรู้จากการทำงาน

  ประกาศ ณ วันที่

  (นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา)

  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

  คำสำคัญ (Tags)#ทรงพระเจริญ

  หมายเลขบันทึก: 43315, เขียน: 08 Aug 2006 @ 11:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)