Contact

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขออนุมัติเปิดหลักสูตร

  หลักเกณฑ์เบื้องต้น  

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงมาก

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดทำ เอกสารรายละเอียดหลักสูตร ที่มีหัวข้อ รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่ ส.ก.อ.กำหนด และเอกสารแบบวช.04 และแบบวช.05

2. การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จะต้องตรวจสอบว่าหลักสูตรได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีให้รีบดำเนินการขอบรรจุเพิ่มในแผนฯ ไปยังกองแผนงาน

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งโดยเป็นคำสั่งของคณะ และต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 ท่าน

4. หลักสูตรต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

5. หลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 43289, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การขออนมัติเปิดหลักสูตรใหม่ปรับปรุง

Recent Posts 

Comments (0)