หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขออนุมัติเปิดหลักสูตร

  ติดต่อ

  หลักเกณฑ์เบื้องต้น  

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงมาก

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดทำ เอกสารรายละเอียดหลักสูตร ที่มีหัวข้อ รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่ ส.ก.อ.กำหนด และเอกสารแบบวช.04 และแบบวช.05

2. การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ จะต้องตรวจสอบว่าหลักสูตรได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีให้รีบดำเนินการขอบรรจุเพิ่มในแผนฯ ไปยังกองแผนงาน

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งโดยเป็นคำสั่งของคณะ และต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 ท่าน

4. หลักสูตรต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

5. หลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 43289, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-16 14:10:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การขออนมัติเปิดหลักสูตรใหม่ปรับปรุง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)