กองทุนสวัสดิการชาวบ้าน เป็นกองทุนพัฒนาของพอช.จากงบศตจ. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับอปท.ในพื้นที่ สมทบพื้นที่ละ1แสนบาทผ่านเครือข่ายองค์กรชุมชน ปีที่ผ่านมา 200 ตำบล ปีนี้ 600 ตำบล