ขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่จัดให้มี KM ขึ้น  วันศุกร์ที่ถึงนี้ก็เป็นคิวของงานธุรการที่จะต้องรายงานขั้นตอนการทำงานให้กับการเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานต่างๆ ทราบ