ทำหน้าที่คัดแยกแฟ้มเสนอผู้บริหาร และบันทึกข้อมูลลงในเวปไซด์ของกองกาเรจ้าหน้าที่