คำนิยามและความหมาย

หลักสูตร

คำนิยามและความหมายของหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรใหม่       หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ส.ก.อ. ให้ความเห็นชอบแล้ว

หลักสูตรปรับปรุง   หมายถึง หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้วแต่ประสงค์จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้เหมาะสม แบ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย

หลักสูตรปรับปรุงมาก  หมายถึง  หลักสูตรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้ว เช่น การเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร การเพิ่มหรือลดรายวิชาบังคับในหลักสูตร การเพิ่มสาขาวิชาใหม่ การเพิ่มแผน ข (กรณีที่เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคำอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#ประเภทของหลักสูตร

หมายเลขบันทึก: 43275, เขียน: 08 Aug 2006 @ 09:13 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 10:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

OK .เลยคะคุณต้นไม้น้ำ เขียนเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ตนมีอยู่โดยเฉพาะงานที่ทำมาแล้วมีเทคนิค มีวิธีการทำงานอะไรที่ต้องการจะแบ่งปันความรู้ ซึ่งเชื่อว่าคุณต้นไม่น้ำมีมากมายสำหรับเรื่องหลักสูตรเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มามากกว่าสิบปี นอกจากจะสกัดความรู้ท่มีในตนเอง บวกกับความรู้ในกลุ่มภารกิจ ความรู้ในองค์กร เพื่อนำมาใช้กิ่งของต้นไม้เพื่อรอการต่อยอดจากคนอื่นแล้วรอดูความสวยงามแห่งต้นไม้ สักพักก็จะแตกดอกออกกิ่งไปเรื่อย ๆและนั่นแหละคือความงดงามของ KM ท่แท้จริง