คำนิยามและความหมายของหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรใหม่       หมายถึง  หลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ส.ก.อ. ให้ความเห็นชอบแล้ว

หลักสูตรปรับปรุง   หมายถึง หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้วแต่ประสงค์จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้เหมาะสม แบ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย

หลักสูตรปรับปรุงมาก  หมายถึง  หลักสูตรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตรเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้ว เช่น การเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร การเพิ่มหรือลดรายวิชาบังคับในหลักสูตร การเพิ่มสาขาวิชาใหม่ การเพิ่มแผน ข (กรณีที่เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย หมายถึง การปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคำอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ