ก.การเลื่อนระดับข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
     สำหรับสายสนับสนุน
     1. ระดับปฏิบัติการ
           -ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นถึงระดับ 3
     -ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นถึงระดับ 4
     -ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ 6
     ตำแหน่งในสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และนักวิจัย ที่เริ่มต้นจากระดับ 4 ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ 7
ข.การขอกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น สำหรับสายสนับสนุน
  1.ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
        -ตำแหน่งระดับ 4 และระดับ5 ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
    -ตำแหน่งระดับ 5 และระดับ 6 ของสายงานที่เริ่มจากระดับ 2
    -ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้ากลุ่มงานระดับ 7   ระดับ8 และระดับ9 ของสายงานที่เริ่มจากระดับ 3 ขึ้นไป