รับเป็นวิทยาการทั่วประเทศ เรื่อง  ความขัดแย้ง ใครสนใจติดต่อได้ที่คณะศึกษาศาสตร์