ออกเลขที่คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระบบเวปของกองการเจ้าหน้าที่ www.personweb.kku.ac.th  โดยสามารถสืบค้นได้จากเวปกองการเจ้าหน้าที่