1.ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

2.เงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับที่ขอเลื่อนเป็นระดับสูงขึ้น

3.จะต้องมีวันลาในรอบปีไม่เกิน 13 ครั้ง โดยนับวันลาย้อนหลังจากเดือนที่ขอเลื่อนและแต่งตั้งไป 12 เดือน

4.ได้รับการประเมินตามแบบที่ ก.ม.กำหนด โดยมีคณะกรรมการประเมิน ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งไว้ 3-5 คน