ดูแลและควบคุมตารางนัดหมายการประชุมของผู้อำนวยนการกองการเจ้าหน้าที่