สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกท่าน ด้วยใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2549 แล้ว จึงใคร่ขอให้ทุกท่านทุกโครงการสำรวจเอกสารที่จะต้องส่งเบิกจ่าย โดยเฉพาะการเบิกจ่ายค่าวัสดุ/จัดจ้าง ประจำปี 2547, 2548, 2549 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จส่งมายังหน่วยพัสดุภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ด้วยนะค่ะ เพื่อหน่วยพัสดุจะดำเนินการต่อไป เพื่อส่งให้กองคลังภายใน 31 สิงหาคม 2549  ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือด้วยดีน่ะ