ยอดการจำหน่ายผู้ป่วย

 

 

 

 

 

 

ประจำเดือนมีนาคม 2549

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี

6ก

6ข

6จ

รวม

หมายเหตุ

 

1 มีนาคม 2549

6

2

1

9

 

 

2 มีนาคม 2549

-

2

1

3

 

 

3 มีนาคม 2549

2

6

5

13

 

 

4 มีนาคม 2549

-

6

2

8

 

 

5 มีนาคม 2549

5

1

3

9

 

 

6 มีนาคม 2549

3

1

3

7

 

 

7 มีนาคม 2549

2

2

4

8

ตัดส่วนเกินค่าห้อง 15

 

8 มีนาคม 2549

2

4

-

6

 

 

9 มีนาคม 2549

1

2

3

6

 

 

10 มีนาคม 2549

5

4

1

10

 

 

11 มีนาคม 2549

4

3

3

10

 

 

12 มีนาคม 2549

2

3

2

7

 

 

13 มีนาคม 2549

-

7

2

9

 

 

14 มีนาคม 2549

2

4

2

8

ตัดส่วนเกินค่าห้อง 18

 

15 มีนาคม 2549

21

2

3

26

 

 

16 มีนาคม 2549

3

4

-

7

 

 

17 มีนาคม 2549

2

1

-

3

 

 

18 มีนาคม 2549

2

6

2

10

 

 

19 มีนาคม 2549

4

1

2

7

 

 

20 มีนาคม 2549

1

3

1

5

 

 

21 มีนาคม 2549

3

5

3

11

ตัดส่วนเกินค่าห้อง 14

 

22 มีนาคม 2549

2

1

-

3

 

 

23 มีนาคม 2549

1

3

6

10

 

 

24 มีนาคม 2549

1

2

3

6

 

 

25 มีนาคม 2549

4

3

3

10

 

 

26 มีนาคม 2549

-

4

3

7

 

 

27 มีนาคม 2549

-

1

-

1

ตัดส่วนเกินค่าห้อง 2

 

28 มีนาคม 2549

3

1

3

7

ตัดส่วนเกินค่าห้อง 17

 

29 มีนาคม 2549

6

4

2

12

 

 

30 มีนาคม 2549

3

4

1

8

 

 

31 มีนาคม 2549

1

3

2

6

 

 

รวม

91

95

66

252